Náklady podniku

NÁKLADY PODNIKU Podstata nákladov „Peňažne vyjadrená spotreba zhmotnenej a živej práce, súvisiaca s riadnym fungovaním podniku.“ Náklady ≠ Výdavky Spotreba ≠ Úhrada Časové rozdiely medzi …

Daňová teória

Daň Daň je platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, ktorú vyberá štát a orgány …