Daňová politika a daňová sústava

Daňová politika

 1. Charakteristika dane a daňové náležitosti

Daň je nenávratná platba, ktorá je zaplatená v súlade s právnymi predpismi. Daňový subjekt si nemôže nárokovať žiadnu protislužbu za jej zaplatenie zo strany štátu.
Je teda: » povinná, zákonom určená
» Spravidla sa opakujúca
» Odvádzajú ju FO a PO
» V určenej výške
Náležitosti dane:

 1. SUBJEKT DANE: FO alebo PO, ktorá podľa zákona podlieha daňovej povinnosti, čiže je nositeľom daňového bremena. Rozlišujeme dva druhy daňových subjektov:

Daňovník – je ten, koho daň v skutočnosti zaťažuje, napr. FO platí daň z bytu, kt. vlastní.
Platiteľ – je ten, kto je zodpovedný za výpočet dane a jej odvedenie správcovi dane. Napr. platiteľom DPH je obchod. organizácia, kt. predáva tovar, pričom daň zaťažuje kupujúceho, kt. ju zaplatí v cene tovaru. Kupujúci je daňovníkom.

 1. PREDMET (OBJEKT) DANE – je vlastne predmetom zdanenia. Môže byť rôznorodý, závisí od druhu posudzovanej dane. Vo všeobecnosti platí, že daňový objekt má byť presne kvantifikovateľný a má vystihovať daňovú schopnosť daňovníka napr. príjem pri DzP.
 1. ZÁKLAD DANE: predstavuje základ, z ktorého daňovník alebo platiteľ vypočítava svoju daňovú povinnosť. Jeho cieľom je určiť celkovú čiastku zdaniteľného objektu. Spôsob výpočtu základu dane musí vymedzovať príslušný daňový zákon, pričom bude závisieť od druhu dane.
 1. SADZBA DANE – je nástroj, pomocou kt. sa z daňového základu vypočíta výška dane. Sadzba dane môže byť určená :

pevnou sumou za mernú jednotku (pevná daňová sadzba) – používa sa napr. pri spotrebnej dani z vína, pri dani z pozemkov a i.
percentuálne (pohyblivá daňová sadzba)- sadzba je vyjadrená percentom z daň. základu, napr. 22% pri dani z príjmov
kombinovane – sadzba dane má špecifickú časť, kt. je uvedená pevnou sumou a percentuálnu časť, kt. je vyjadrená percentuálne, napr. pri cigaretách.

 1. OSLOBODENIE OD DANE: jedno z foriem daňového zvýhodnenia, ktoré má za cieľ najmä: a) podporovať prostredníctvom daní tie aktivity daňovníkov, o ktoré má vláda záujem
 2. b) znížiť daňové bremeno
 3. c) zosúladiť národný daňový systém v oblasti oslobodenia od dane s potrebami štátov, ktoré tvoria určité zoskupenia
 1. Daňová sústava v SR (klasifikácia daní)
Priame dane
· daň z príjmov fyzických osôb
· daň z príjmov právnických osôb
Nepriame dane
· daň z pridanej hodnoty
· spotrebné dane
Miestne dane
· daň z nehnuteľností
· daň za psa
· daň za užívanie verejného priestranstva
· daň za ubytovanie
· daň za predajné automaty
· daň za nevýherné hracie prístroje
· daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
· daň za jadrové zariadenie
 1. Vymenujte a popíšte priame dane
 • Vyrubujú sa priamo z príjmu alebo majetku FO alebo PO, pričom tieto osoby znášajú aj daňové zaťaženie (vždy je známy konkrétny daňovník). Sú ukladané daňovníkovi adresne a sú neprenosné – nedajú sa preniesť na iného daňovníka.

Daňová sústava SR obsahuje tieto druhy priamych daní:

 • Dane z príjmov:
 • DzP FO
 • DzP PO
 • Miestne dane
 • daň z nehnuteľností: (daň z pozemkov, daň z bytov, daň zo stavieb)
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 • daň za jadrové zariadenie
 • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Daň z motorových vozidiel
 1. Nepriame dane
 • Sú charakteristické tým, že sú obsiahnuté v cenách výrobkov a služieb. Predstavujú skupinu daní, ktorú odvádza platiteľ dane, avšak zaťažujú konečného spotrebiteľa. Medzi nepriame dane v SR patria DPH s spotrebné dane:
 • spotrebná daň z vína
 • spotrebná daň z piva
 • spotrebná daň z liehu
 • spotrebná daň z tabakových výrobkov
 • spotrebná daň z minerálneho oleja
 • spotrebná daň z uhlia, elektriny a zemného plynu
 1. Daň z príjmu FO

Subjekt dane ( daňovník) – FO, ktorej príjmy podliehajú dani. Rozlišujeme:

 1. Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou – FO, ktorá má na území SR trvalý pobyt.
 2. Daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou – FO, ktorá nemá na území SR trvalý pobyt, pričom zdaneniu podliehajú len príjmy, ktorých zdroj sa nachádza na území SR.

Predmet dane: je príjem z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka. Príjmom je peňažné aj nepeňažné plnenie ocenené cenami bežne používanými v mieste a čase plnenia. Predmetom sú aj príjmy nadobudnuté výmenou, napr. ak medzi dvoma podnikateľskými subjektami dochádza k výmene tovaru za službu alebo služby za službu a pod.

 1. a) príjmy zo závislej činnosti
 2. b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu,
 3. c) príjmy z kapitálového majetku,
 4. d) ostatné príjmy.

Daňový rezident:

 • Daňovým rezidentom SR je daňovník, ktorý z dôvodu svojej osobnej príslušnosti k územiu Slovenskej republiky podlieha na tomto území neobmedzenej (celosvetovej) daňovej povinnosti.
 • Podľa zákona o dani z príjmov rezidentom SR (daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou) je fyzická osoba, ktorá má na tomto území trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava.
 • Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na našom území, ak sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach.
 • Za obvyklé zdržiavanie sa na našom území sa nepovažuje zdržiavanie sa len na účely štúdia alebo liečenia alebo prekračovanie hraníc do SR denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území SR.

Upozornenie: Uvedené platí, ak medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, neustanovuje inak.
Daňový nerezident: Za daňového nerezidenta SR (daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) podľa zákona o dani z príjmov je považovaný daňovník, ak:

 • na území SR nemá trvalý pobyt ani sa tu nezdržiava viac ako 183 dní v roku a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach (do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu), alebo
 • sa tu obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia, alebo
 • hranice do SR prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti (zamestnania), ktorej zdroj je na území SR.

Upozornenie: Uvedené platí, ak medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, neustanovuje inak.
Sadzba dane: 19%

 1. Charakterizujte a popíšte medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia – právna úprava na zamedzenia dvojitého zdanenia je riešená v daňovom systéme. Ak plynú daňovníkovi príjmy zo štátu, s ktorým SR uzatvorila zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri vylúčení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy. To znamená, že od 1.1.2000 nie je možné vylúčiť dvojité zdanenie príjmov zo štátov, s ktorými nemá SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa však započíta na úhradu dane najviac sumou, ktorá môže byť vyberaná v druhom zmluvnom štáte v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

 1. Daň z príjmov právnických osôb

Subjekt dane– (daňovník) všetky podnikateľské subjekty, ktoré nie sú FO, t.z. že daňovníkmi sú všetky osoby zapísané do obchodného registra alebo subjekty, ktoré nie sú zapísané do Obchodného registra, ak vykonávajú činnosti podnikateľského charakteru a majú z týchto činností príjmy. (rozpočtové, príspevkové, nadácie, neziskové, politické strany, telovýchovné organizácie)
Z hľadiska zdrojov príjmov, ktoré podliehajú zdaneniu podľa zákona o dani z príjmov, členíme daňovníkov na:

 1. daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou: PO so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území SR
 2. daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou: PO, ktoré nemajú na území SR sídlo ani miesto skutočného vedenia

Predmet dane z príjmov PO: sú ich príjmy, ktorých obsah sa posudzuje podľa toho, či ide o právnické osoby zriadené na podnikanie alebo PO nezriadené na podnikanie. U daňovníkov zriadených na podnikanie sú predmetom dane príjmy z rôznych činností, ako aj príjmy z nakladania s majetkom.
Základ dane= výsledok hospodárenia za určité obdobie + pripočítateľné položky – odpočítateľné položky
Sadzba dane: 23%
Výpočet dane z príjmu PO = (výnosy-náklady) + pripočítateľné položky – odpočítatelné položky = základ dane – odpočet daňovej straty = základ dane po odpočte daňovej straty * 23% = daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
Preddavky na daň z príjmov :
štvrťročne- Od 1. januára 2014 sa štvrťročné platenie preddavkov týka daňovníka, ktorého daňová povinnosť síce presiahla 2 500 eur avšak nepresiahla 16 600 eur.
Mesačne- Mesačné preddavky na daň z príjmu odvádza na daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahne 16 600 eur (suma platná od 1.1.2014, dovtedy 16 596,96 eur).

 1. DPH

Zavedenim DPH do našej daňovej sústavy od 1. Januára 1993, SR splnila jednu z podmienok vstupu do EU.
Je to nepriama daň, ktorá ma všeobecný charakter, pretože postihuje všetky tovary a služby. Zdaňuje každý preaj tovaru a služieb v každej fáze výroby a distribúcie.
Subjekt dane z pridanej hodnoty:
1.daňovník- spotrebiteľ
2.zdaniteľná osoba- každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť, podnikanie alebo každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu
3.platiteľ- zaregistrovaná zdaniteľná osoba
Predmet dane– dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou

 • Poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou
 • Nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu EU
 • Dovoz tovaru do tuzemska

Správca dane– príslušný daňový úrad, výnimkou je určenie správcu dane pri dovoze tovaru z tretích štátov, ktoré nie sú členmi EU, v uvedenom prípade sú spravcami dane príslušné colné orgány.
Základom DPH– pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu peňažnú alebo nepeňažnú, ktorú dodávateľ prijal od príjemcu plnenia zníženú o daň. Ak je k cene tovaru alebo služby poskytnutá dotácia alebo príspevok, zahŕňa sa tiež do základu dane. Súčasťou základu dane je aj clo, poplatky pri dovoze, prípadne spotrebné dane.
Intrakomunitárne dodanie: dodanie tovaru platiteľom dane z pridanej hodnoty z jedného členského štátu platiteľovi dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte EU. Intrakomunitárna dodávka je oslobodená od dane z pridanej hodnoty len v prípade súčasného splnenia podmienok: 1. tovar bol odoslaný na území iného členského štátu 2. nadobúdateľ je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty
Sadzba dane:
Základná 20%
Znížená 10% týka sa hlavne liekov, kníh a zdravotníckeho materiálu
Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty:

 1. povinná – zákonná
 2. dobrovoľná – subjekt nemusí dosiahnuť zákonom stanovený obrat 49 790eur, chce však po dobrovoľnom zaregistrovaní sa za platiteľa dane vyúžívať výhody mechanizmu tejto dane.

Výpočet dane– daň je povinný vypočítať platiteľ dane

 1. pri výpočte z ceny, ktorá daň neobsahuje

Daň= cena bez dane * sadzba

 1. pri výpočte z ceny ktorá daň obsahuje

Daň=( cena s daňou * sadzba dane ) / 100+ sadzba dane
Oslobodenie od dane :

 • Poštových služieb
 • Služieb zdravotnej starostlivosti
 • Služieb sociálnej pomoci
 • Výchovných a vzdelávacích služieb
 • Služieb dodávaných členom
 • Služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou Kultúrnych služieb
 • Služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov
 • Služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu
 • Predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín
 • Prevádzkovania lotérií a iných podobných hier
 • Dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň podľa
 • Príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob).

Komentáře k článku Daňová politika a daňová sústava (1)

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥