Banková sústava Slovenskej republiky

Banková sústava je na Slovensku dvojstupňová. Prvý stupeň tvorí centrálna banka, druhý stupeň tvoria komerčné banky.

Centrálna banka

Národná banka Slovenska (NBS) ako slovenská centrálna banka plní tieto úlohy:

 • Určuje a riadi menovú politiku
 • Vydáva bankovky a mince
 • Reguluje množstvo peňazí v obehu
 • Koordinuje platobný styk a zúčtovanie
 • Uskutočňuje domáci aj zahraničný platobný styk
 • Vedie účty ŠR, štátnych fondov
 • Uskutočňuje bankový dohľad nad činnosťou komerčných bánk
 • Zastupuje SR v operáciách na svetových trhoch peňazí

Nástroje centrálnej banky

Nástroje centrálnej banky sa delia na priame a nepriame.
Priame sú nástroje, ktoré pôsobia adresne, selektívne, administratívne a medzi ne sa najčastejšie zaraďujú:

 • Úverové stropy: limity
 • Pravidlá likvidity
 • Stanovenie maximálnych úrokových sadzieb z vkladov
 • Povinné vklady

Nepriame sú nástroje, ktoré pôsobia cez trhový mechanizmus a plošne pre všetky subjekty a medzi ne patria:

 • Diskontné sadzby
 • Povinné minimálne rezervy
 • Operácie na voľnom trhu
 • Niektoré druhy úverov(aukčným, lombardný)

Komerčné banky

Komerčné banky vykonávajú obchodnú činnosť:

 1. pasívne operácie – prijímanie vkladov
 2. aktívne operácie – poskytovanie úverov
 3. sprostredkovateľské operácie

Pasívne operácie (depozitné)

 • Vklady na požiadanie(bežné účty)
  • najmenej úročené
  • bez časovej viazanosti
  • z hľadiska likvidity sú pre banku veľkým rizikom
 • Úsporné vklady(vkladná knižka, stavebné a poistné sporenie)
  • Slúžia na dlhodobejšie uloženie prostriedkov klienta
  • Pre banku sú pomerne stabilným zdrojom
  • Vyššie úročené
 • Termínované vklady(krátko 1r , stredno 4r a dlhodobé viac ako 4r)
  • dlhodobejšie viazané vklady
  • úročené vyššou úrokovou sadzbou, ktorá je odstupňovaná podľa výšky vkladu, doby splatnosti, a trvania výpovednej doby
 • Vkladové listy a bankové obligcie
  • Dlhopisy- úverové CP, komunálne obligácie
 • Úvery a pôžičky od iných bánk
  • od CB a komerčncých bánk

Aktívne operácie

 • Úverové operácie
 • Investičné činnosti banky
 • Lízing

Úvery

Krátkodobé úvery:

 • Kontokorentný
 • Eskontný – zmenkou od klienta
 • Lombardný – založením hnuteľným majetkom

Strednodobé úvery:

 • Spotrebný
 • Komunálny

Dlhodobé úvery:

Sprostredkovateľské operácie komerčnej banky

U každej banky sa zisťujú 3 vlastnosti

 • solventnosť – či banka je schopná hradiť si svoje záväzky a predísť tak bankrotu
 • likvidnosť – či banka je schopná vyplácať vklady klientom
 • rentabilita – či banka je schopná dosahovať zisk

Bankové riziká

Interné – banka ovplyvňuje svojou činnosťou:

 • manažérske riziko – neschopnosť manažmentu riadiť
 • platobné riziko – platby nie sú zúčtované načas, chybne alebo vôbec
 • likvidné riziko – ohrozenie likvidity banky
 • úverové riziko – neschopnosť odhadnúť bonitu klienta

Externé – politické, vládne riziko – zmena politického systému:

 • menové a kurzové riziko – mení sa kurz a mena v dôsledku inflácie a jej tokov

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥