Povinnosť zložiť zábezpeku na daň bude platiť pre rizikové osoby

Zámerom Ministerstva financií SR je požadovať od žiadateľov o registráciu za platcu DPH zábezpeku na daň. Účelom ustanovenia o zložení zábezpeky je predchádzanie daňovým podvodom na DPH. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti daňového poradenstva, outsourcingu účtovníctva a spracovania miezd, objasňuje za akých podmienok by sa malo zloženie zábezpeky vyžadovať a aké to môže mať dopady pre začínajúcich podnikateľov.
Povinnosť zložiť zábezpeku pri „dobrovoľnej registrácii“ pre DPH
Povinnosť zloženia zábezpeky na daň v prípade žiadosti o registráciu za platcu DPH sa má v súlade s návrhom novely Zákona o DPH vzťahovať na prípady tzv. „dobrovoľnej registrácie“ zdaniteľných osôb, ktoré v čase podania žiadosti neuskutočňujú dodania tovarov alebo služieb a vykonávajú len prípravnú činnosť na podnikanie.
Vykonávanie tzv. prípravnej činnosti a povinná zábezpeka na daň
V prípade registrácie osôb, ktoré vykonávanú len tzv. prípravnú činnosť, pričom prípravnou činnosťou sa aj v súlade s Rozsudkom ESD C-268/83 rozumie obstarávanie majetku alebo služieb určených na následné vykonávanie ekonomickej činnosti, by sme chceli upozorniť, že ich správa dane bude považovať za zdaniteľné osoby, avšak podmieni ich registráciu zložením zábezpeky na daň v sume od 1 000 – 500 000 EUR.
Pri určení výšky zábezpeky bude správca dane prihliadať na riziko možného vzniku nedoplatku na DPH danej zdaniteľnej osoby.
Možno konštatovať, že výška zábezpeky bude vždy ovplyvnená „daňovou“ históriou osôb participujúcich na plánovej činnosti žiadateľa, pričom v prípade tzv. „bezrizikových“ osôb odhadujeme, že výška zábezpeky požadovaná správcom dane bude na úrovni dolného limitu.
„Upozorňujeme, že nezloženie zábezpeky resp. jej zloženie v nižšej sume v prípade osôb vykonávajúcich len prípravné činnosti v súlade s návrhom novely Zákona o DPH bude automaticky viesť k zamietnutiu žiadosti o registráciu za platcu na DPH. Platitelia dane budú musieť počítať aj s tým, že predmetná zábezpeka bude použiteľná na úhradu ich prípadných nedoplatkov na dani zdaniteľnej osoby po jej registrovaní a doba viazanosti zloženia zábezpeky je plánovaná na 12 kalendárnych mesiacov. Daňovník nebude mať právo požadovať úroky z takto zloženej zábezpeky od správcu dane,“ hovorí Peter Pašek, Head of Advisory Accace k.s.
Povinnosť zložiť zábezpeku na daň by mali mať aj tzv. „rizikové osoby“
Povinnosť zloženia zábezpeky na daň v prípade žiadosti o registráciu za platcu DPH sa má v súlade s návrhom novely Zákon o DPH vzťahovať aj na prípady ak fyzická osoba alebo konateľ resp. spoločník žiadateľa – právnickej osoby participuje alebo participovala v minulosti ako konateľ alebo spoločník v spoločnostiach, ktoré mali alebo majú v čase registrácie daňové nedoplatky na DPH
(1 000 EUR a viac) alebo im bola zrušená registrácia z dôvodov opakovaného nepodávania daňového priznania, opakovaného nezaplatenia vlastnej daňovej povinnosti alebo opakovaného nezastihnutia na adrese sídla, miesta podnikania alebo adrese prevádzkarne.
Začínajúci podnikateľ bude preukazovať skutočnosť, že je zdaniteľnou osobou
Začínajúci podnikateľ, ktorý ku dňu podania žiadosti o registráciu za platcu na DPH nebude dosahovať žiadne obraty bude pri registrácii povinný predkladať kópie svojich prijatých faktúr za obstaranie majetku alebo služieb spolu s vysvetlením akým spôsobom sa budú využívať pri jeho plánovanej ekonomickej činnosti.
Je možné, že v prípade registrácie takýchto subjektov bude daňový úrad požadovať predkladanie podnikateľských plánov, resp. iných dôkazov, ktoré preukážu skutočný zámer výkonu ekonomickej činnosti.
„Požadovanie vyššie uvedených dôkazov je neoprávnené v prípade registrácie začínajúcich podnikateľov za platcov na DPH v prípade, že už dosiahli čo i len nízky obrat zo svojich dodaní tovarov, resp. služieb, a to aj za predpokladu, že nedosiahli zákonom predpísanú hranicu 49 790 EUR pre povinnú registráciu,“ dodáva Peter Pašek.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥