Vedenie daňovej evidencie

1. Výdavky určené percentom z príjmov. 40 % plus zaplatené odvody (maximálna výška paušálnych výdavkov je 5040€ ),

  1. viesť si daňovú evidenciu príjmov a výdavkov,
  2. viesť jednoduché účtovníctvo a priznávať skutočné výdavky.
  3. viesť podvojné účtovníctvo

Výdavky určené percentom z príjmov. sú najjednoduchšie a často aj najvýhodnejší spôsob, ako uplatniť výdavky v daňovom priznaní. Daňovník nevedie daňovú evidenciu, ale len evidenciu príjmov a pohľadávok. Nemusíme tiež preukazovať daňové výdavky podľa dokladov. Výdavky sa vypočítajú percentom zo svojich príjmov, teda z peňazí, ktoré v príslušnom roku skutočne dostali a môže daňovníkovi takto vyjsť suma podstatne vyššia ako bola v skutočnosti. Je to najjednoduchší spôsob ako sa s účtovníctvom vysporiadať. Nie je potrebné počas roka viesť žiadnu evidenciu príjmov a výdavkov. Po skončení roka si daňovníci spočítajú aké mali príjmy, vypočítajú 40 %, pripočítajú zaplatené odvody a z rozdielu vypočítajú daň 19 %. Výdavky určené percentom z príjmov. môžete viesť podľa zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. par. 6 ods. 10.
Daňová evidencia príjmov a výdavkov – je to jedna z možností. Túto evidenciu preukázateľných príjmov a výdavkov môže daňovník viesť, keď splní podmienky uvedené v zákone z príjmov č. 595/2003 Z.z. par. 6 ods. 14. Podľa tohoto ustanovenia vedie evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladoch, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, o hmotnom a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. Nikde nie je viac presne povedané ako má táto evidencia vyzerať a čo presne má obsahovať. V podstate je jednoduchšie to zapísať do jednoduchého účtovníctva buď v papierovej podobe, pretože na to existujú predtlačené tlačivá (peňažný denník, kniha záväzkov, kniha pohľadávok) alebo účtovnícke programy v ktorých je presný návod od toho, kde čo zapísať až po urobenie daňového priznania.
Jednoduché účtovníctvo – vedieme podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a postupov účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva opatrenie MF SR č. MF24101/2008-74 v znení neskorších úprav. Priebežnou evidenciou počas a súčtom na konci roka v podstate získa údaje, ktoré sú už roztriedené tak, aby si daňovník mohol urobiť daňové priznanie fyzických osôb.
Účtovníctvo podvojné – sústava podvojného účtovníctva – sústava účtovníctva, v ktorej sa účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri. Pre túto sústavu sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že hospodárska operácia sa musí zúčtovať na dvoch účtoch na opačných stranách. Účty (účet), na ktorých sa účtuje rovnaká hospodárska operácia, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o nej na opačných stranách dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy
 
 

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥