NEZABÚDAJME NA ÚČTOVNÍCTVO

Už pri založení sro musíme pamätať na to, že každá spoločnosť musí mať zabezpečené vedenie účtovníctva. Účtovníctvo predstavuje usporiadaný systém informácii o hospodárskej činnosti a výsledkoch podniku. Je podnikovou disciplínou, slúži ako nástroj riadenia podniku. Informácie musia byť : relevantné, objektívne, včasné a aktuálne, zrozumiteľné a porovnateľné.
Rozdeľujeme ho na dve základné skupiny : finančné a manažérske účtovníctvo. Finančné má právne stanovený obsah aj formu. Slúži pre výpočet dane z príjmov. Slúži aj pre externých užívateľov. Delíme na : bežné – účtovné zápisy vedieme v priebehu účtovného obdobia, účtovné výkazy – súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha, inak nazývané aj účtovná závierka. Manažérske účtovníctvo nemá presne stanovený obsah a formu. Údaje slúžia pre interné potreby firmy, nie sú také presné a spoľahlivé ako pri finančnom účtovníctve. Delíme ich : nákladové účtovníctvo – náklady na výrobky, kalkulácie – ceny, predbežná, výsledná, plánovanie a rozpočtovanie, finančná kontrola, vnútorná kontrola – controlling.
Cieľom finančného účtovníctva je podávať pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii podniku. Predmetom účtovníctva je zobrazenie stavu majetku a jeho zmien, záväzkov, vlastného imania, nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku. Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, musia byť zobrazené v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Účtovným obdobím je kalendárny rok.
Účtovníctvo plní nasledovné funkcie : dokumentačnú, informačnú, kontrolnú. Zároveň je základňou pre rozhodovanie. Dokumentačná znamená evidenciu majetku a záväzkov. Informačnú využívajú vlastníci, manažéri, zákazníci, finanční veritelia, dodávatelia, zákazníci, verejnosť a konkurenčné podniky. Kontrolná slúži pre hodnotenie hospodárnosti a rentability.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥