Účtovníctvo – základy

Odpisový plán- pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje: použitie, využitie, opotrebenie, technické a morálne zastaranie, zákonné obmedzenia, doba použiteľnosti
Učtovná závierka- zostavenie a spracovanie výkazov (súvaha k 31. 12., výkaz ziskov a strát k 31.12. )
Analytická evidencia- vedie sa podľa druhov zásob na sklade, slúži na identifikáciu zásob, obsahuje označenie, dátum obstarania a vyskladnenia a miesto uloženia zásob
Náklady- peňažné vyjadrenie spotreby majetku; zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť
Akým spôsobom môže účtovná jednotka nadobudnúť dlhodobý majetok?- kúpou, preradením majetku z vlastného užívania do podnikania, darom, vlastnou činnosťou
Vysvetli rozdiel medzi oprávkami a opravnými položkami Oprávky- úbytok DHM vyvolaný zaúčtovanými odpismi, Opravné položky- zníženie hodnoty pohľadávok o náklady
Čo vyjadruje účtovný zápis 082/022 –vyradenie SHV a SHV z DHM
Napíš 2 príklady výsledkových účtov -702, 710
Aké podmienky musí splniť majetok, aby ho účtovná jednotka zaradila medzi dlhodobý hmotný majetok?
DHM M > 1 700 €, použiteľnosť viac ako rok
Bilančný princíp – využíva sa pri súvahe, dvojaké chápanie majetku = dvojaký pohľad na jednu podstatu, Majetok z hľadiska formy Aktív, majetok z hľadiska zdrojov pasív
Inventarizácia– vykonáva sa ku dňu uzávierky, zisťuje či reálny stav majetku je rovný zaúčtovanému majetku
VI- tvorí ho ZI, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, VH m.r, VH za účtovné obdobie po zdanení
Predkontácia – Rozhodnutie o tom na ktoré účty a ktoré strany bude účtovný prípad zaúčtovaný. Vyjadrený iba číslami účtov.
Odpis– fyzické amorálne opotrebenie DM, ktoré znižuje jeho hodnotu, Oprávky – zníženie hodnoty majetku vyvolané odpismi
Súvaha – prehľad o majetku podniku a jeho financovaní vlastnými a cudzími zdrojmi v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu.
Štruktúra súvahy – horizontálna ,účtová forma účtu a vertikálna finančná forma súvahy forma správy
Odpisový plán – pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek,u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje použitie, využitie, opotrebenie, zákonné obmedzenia, doba použiteľnosti
Účtovná uzávierka –zostavenie a spracovanie výkazov súvaha k 31.12m výkaz ziskov a strát
Analytická evidencia – vedie sa podľa druhov zásob na sklade, slúži na identifikáciu zásob, obsahuje označenie, dátum obstarania a vyskladnenia a miesta uloženia
Náklady – peňažné vyjadrenie spotreby majetku, zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť
Oprávky –úbytok DHM vyvolaný zaúčtovanými odpismi, Opravné položky – zníženie hodnoty pohľadávok o náklady
Hospodársky rok – dobrovoľne zvolených 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, nezodpovedá kalendárnemu roku, lepšie odráža cyklus podniku
Neobežný majetok – dlhodobý majetok, hmotný, nehmotný alebo finančný
Kapitálové fondy – vklady do podniku z vlastných zdrojov
Čisté obchodné imanie – obchodný majetok- záväzky
Daňové –odpisovaním na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z HM a NM do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný a je používaný na zabezpečovanie zdaniteľných prímov Účtovné –odpisuje Hm okrem zásob a NM okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a metódami
Uveď členenie KFM a charakterizuj jeho zložky
peňažné hotovosti ÚJ, ekvivalenty peň. hotovosti (ceniny, poukážky, šeky)
-účty v bankách
-peniaze na ceste
cenné papiere– majetkové CP určené na obchodovanie a dlhové CP určené na obchodovanie, dlhové CP so splatnosťou do 1r držané do doby splatnosti,vlastné akcie a vlastné obchodné podiely, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné CP
Môžeme vyradiť aj majetok, ktorý ešte nie je úplne odpísaný? –áno, napr. pri opotrebení
Prečo rezervy patria k cudzím zdrojom majetku? – nie je známa presná výška výdavkov, nie je isté či skutočne vzniknú, ale treba s ich vznikom počítat
Čo sa učtuje na kalkulačnych učtoch– materiál na sklade a obstaranie material
Sposob A,B – sposob A – všetky uč. Jednotky a sposobom B len tie učt. Jednotky, ktore nemaju povinnosť overovat učt. Zavierku auditorom. Dôraz na analiticku evidenciu.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥