Portfólio CP a jeho diverzifikácia

Portfólio CP = zásoba rôznorodých cenných papierov v držbe investora
Výnosnosť a riziko portfólia:
Výkonnosť portfólia = je spoločným vyjadrením jeho výnosnosti a rizikovosti
Výnosnosť portfólia = je daná váženým aritmetickým priemerom výnosnosti jednotlivých cenných papierov, pričom váhami je veľkosť kapitálu, ktorý sme do nákupu týchto papierov vložili.
Rizikovosť portfólia = je ovplyvňovaná vzájomnou koreláciou výnosnosti akcií (korelácia môže byť: pozitívna, nulová a negatívna)
Rizikovosť portfólia akcií závisí od:

 • vzájomnej závislosti výnosnosti akcií v portfóliu vyjadrenej korelačným koeficientom,
 • rizikovosti jednotlivých akcií vyjadrenej ich štandardnou odchýlkou,
 • veľkosti kapitálu investovaného do jednotlivých akcií.
 • pozitívna korelácia: výnosnosť akcie 1 rastie a tak rastie i výnosnosť akcie 2 – koeficient korelácie v intervale od 0 po 1,
 • nulová korelácia: výnosnosť dvoch akcií spolu nesúvisí – korelačný koeficient = 0,
 • negatívna korelácia: výnosnosť akcie 1 rastie, výnosnosť akcie 2 zákonite klesá a naopak – korelačný koeficient v intervale -1 až 0.

Základným modelom na určovanie vzťahu medzi výnosnosťou a rizikovosťou všetkých akcií na trhu je model oceňovania kapitálových aktív (model CAPM).
Diverzifikácia portfólia

 • znamená investovať do viacerých CP (vytvoriť isté portfólio) s cieľom znížiť riziko – najskôr ho znižuje veľmi rýchlo, potom veľmi pomaly,
 • možno dokázať, že aj keď investujeme súčasne do dvoch akcií s rovnakou výnosnosťou a rizikovosťou, ktorých výnosnosť je navzájom nezávislá (korelácia ich výnosnosti je nulová), výsledkom môže byť zníženie rizikovosti pri zachovaní výnosnosti.

2 druhy rizík pri portfóliu CP:

 • špecifické riziko (nesystematické) – charakteristické pre CP – môže sa zmeniť diverzifikáciou ,
 • trhové riziko (systematické) – je spojené s neistotami, ktoré sa vyskytujú v celej ekonomike a všetkých podnikoch (korupcia), nevieme ho odstrániť, vieme ho merať.

Efektívne a optimálne portfólio: – pri posudzovaní portfólií – sa stretávame s pojmami:

 1. efektívne portfólio = ak sa pri zvolenom stupni rizika nedá vytvoriť portfólio s vyššou výnosnosťou alebo ak pri zvolenej výnosnosti nie je možné vytvoriť portfólio s nižšou rizikovosťou
 2. optimálne portfólio = je to efektívne portfólio, ktoré si vyberie investor so zreteľom na stupeň rizika, ktorý je pre neho akceptovateľný – ide teda o individualizovaný proces

Stratégie zabezpečenia hodnoty portfólia:
– podľa charakteru vytvoreného portfólia a zámerov investora možno portfóliové stratégie deliť na :

 1. Pasívne portfóliové stratégie – vychádzajú z presvedčenia, že trh je v zásade efektívny, že pružne reaguje na všetky dostupné informácie o CP, zabezpečujú investorovi priemerný výnos dosahovaný na trhu, sú stabilné.
 2. Aktívne portfóliové stratégie – počítajú s nedokonalosťou trhu, kde existujú podhodnotené alebo nadhodnotené CP, preto hlavne za pomoci podhodnotených CP sa manažéri snažia dosiahnuť vyššiu výnosnosť, než je priemer na trhu

Tvorba portfólia v praxi: – pri praktickej tvorbe portfólia sa musí investor rozhodnúť, do akých položiek a a v akej štruktúre vloží svoj K. Tento proces sa označuje ako umiestnenie aktív a môžeme rozdeliť do 3 krokov:

 1. sústredenie údajov o aktívach, do ktorých možno investovať,
 2. zostavenie súboru možných efektívnych portfólií – ide tu o rozličné efektívne možnosti diverzifikácie K umiestňovaného jednotlivými investormi – pritom rozoznávame strategickú a taktickú diverzifikáciu,
 3. výber optimálneho portfólia.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥