Zásady kontrolní činnosti: Jak zajistit kvalitu a bezpečnost

Snahou stavebníka by mělo být zajištění provedení stavby v požadované kvalitě, za dohodnutou cenu (resp. Ve smlouvě stanovenou nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě) a v termínu, na kterém se smluvní strany dohodly, a za podmínek, které pro její provedení byly dohodnuty. Kontrolou provádění stavby bývá zpravidla pověřen technický dozor stavebníka. Rozsah činnosti technického dozoru stavebníka (dále TD) je dán druhem stavby, na které je výkon TD prováděn. Povinnosti TD nejsou zákonem vymezeny.

Kontrola provádění stavby je tedy zajišťována technickým dozorem stavebníka.

U staveb prováděných svépomocí a vymezených stavebním zákonem odpovídá společně se stavebníkem za dodržování obecných požadavků na výstavbu a soulad prováděné stavby s ověřenou dokumentací stavební dozor (nejde o technický dozor stavebníka).

Další osobou, která se v průběhu provádění stavby podílí v rozsahu svých působností na kontrole provádění stavby, je autorský dozor. Stavebním zákonem je pro stavby financované z veřejného rozpočtu a prováděné stavebním podnikatelem jako zhotovitelem předepsáno zajistit stavebníkem autorský dozor projektanta, popř. hlavního projektanta nad souladem provádění stavby s projektantem, a to v případech, kdy projektovou dokumentaci může zpracovat jen osoba oprávněna podle zvláštního předpisu. Povinnosti autorského dozoru mimo tento případ nejsou zákonem blíže stanoveny. Výkon autorského dozoru je prováděn na základě smluvního vztahu mezi projektantem (osoba vykonávající autorský dozor) a stavebníkem.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥