Technický dozor stavebníka: Jak efektivně kontrolovat stavby

U staveb, které jsou zajišťovány dodavatelským způsobem stavebním podnikatelem oprávněným tyto práce provádět, se doporučuje zajistit výkon technického dozoru stavebníka nezávislou osobou (firmou – kanceláří se zaměřením na inženýrskou činnost ve výstavbě) podle druhu a rozsahu zakázky. Technický dozor stavebníka, je za svou činnost odměňován stavebníkem (objednatelem). V praxi se však často setkáváme se stavem, kdy je výkon technického dozoru zajišťován osobou navrženou zhotovitelem. V těchto případech se může stát a také se tak děje, že kontrola provádění stavby nemusí být zcela nezávislá, což se může projevit v konečném výsledku provedeného díla, a to jak v jeho celkové výsledné ceně, tak i kvalitě dokončené stavby (stavebních úprav).

Spolupráce se technickým dozorem by měla být zahájena již při vypracování projektové dokumentace stavby a před jejím předáním objednateli, ale zejména ve fázi výběru vhodného zhotovitele pro provedení díla; nikoliv až ve fázi vlastní realizace díla, nebo ve fázi provádění díla, kdy na stavbě vzniknou první problémy. Doporučuje se, aby výkon technického dozoru stavebníka zajišťovala osoba odborně způsobilá, která získala oprávnění o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník, v souladu s požadavkem stavebního zákona, povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

Technický dozor stavebníka provádí v závislosti na rozsahu díla a podmínkách dohodnutých ve smlouvě buď trvalý, nebo občasný výkon své činnosti po dobu provádění díla – stavby. Zjistí-li technický dozor stavebníka na stavbě nedostatek v provádění díla (rozpor s předanou projektovou dokumentací, s předanými stanovisky a rozhodnutími, s ujednáním ve smlouvě o dílo, s technickými a technologickými předpisy, s pokyny objednatele apod.), provede zápis do stavebního deníku zhotovitele a stanoví lhůtu k odstranění nedostatku plnění. Osoba prověřena výkonem technického dozoru je oprávněna vyžadovat odstranění vadného plnění a jeho nahrazení bezvadným plněním, a to včetně odstranění vadně zabudovaných nebo vadných výrobků. Jde-li o závažnější nedostatek v provádění díla, např. o hrubé porušení obecně závažných předpisů, rozhodnutí a opatření stavebních úřadů, ustanovení platných technických norem, u nichž právní předpis ukládá povinnost je dodržet, smlouvy o dílo apod., je osoba pověřena výkonem technického dozoru oprávněna provádění díla přerušit a učinit o tom zápis do stavebního deníku, popř. svolat podle závažnosti porušení povinnosti zhotovitele a rozsahu stavby mimořádný kontrolní den – jednání s účastníky výstavby s cílem prověření pochybení a stanovení dalšího postupu při provádění díla a podmínek k odstranění (nápravě) vadného plnění. Pokud zhotovitel díla tak neučiní a jeho další činností by mohlo dojít k podstatnému porušení smlouvy o dílo a k nevratným škodám na zhotovované věci – stavbě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥