Služby technické správy: Jak udržet budovy v top stavu

Evidence, revize a opravy

 • vedení evidence bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
 • založení a průběžná aktualizace elektronické karty domu (pasport)
 • vytvoření přehledu o technickém stavu nemovitosti
 • sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad
 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
 • převod smluv na dodávku služeb a médií (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění)
 • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb

Havarijní služba

 • zajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby, nonstop linka pro hlášení havárií

Online služby zdarma

 • online archiv dokumentace k nemovitosti
 • online přehled revizí nemovitosti
 • online přehled klíčového hospodářství

Ostatní

 • zajištění znaleckých a odborných posudků
 • převzetí dokumentů k nemovitosti od bývalého správce a klienta
 • archivace dokumentace k nemovitosti po dobu správy
 • zastupování klienta v případě likvidace pojistných událostí: hlášení škod, příprava podkladů a komunikace s pojišťovnou
 • zajištění energetického auditu
 • služby na přání klienta

Ekonomická správa nemovitostí – Předpisy záloh

 • vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
 • vyhotovení předpisu záloh a vystavení výpočtových listů
 • úprava záloh na služby při změně při změně způsobu jejich tvorby nebo výše
 • rozúčtování záloh na služby jedenkrát ročně
 • kontrola úhrad zálohových plateb, v případě včasného nezaplacení upomínání pohledávky u dlužníka
 • obsluha SIPO

Právní služby

 • zajištění auditu uzavřených smluv
 • zajištění vymáhání dlužných plateb a přípravy podkladů pro soudní nebo mimosoudní vypořádání
 • zajištění zastupování zájmů klienta týkajících se spravovaného majetku na základě plné moci
 • zajištění zápisů změn do rejstříku a sbírky listin
 • zajištění služeb advokáta

Podpora orgánů SVJ

 • účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na jiném jednání dle dohody s klientem
 • zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění SVJ a členské schůze BD

Inženýrská oblast

 • zajišťování rozsáhlejších oprav, údržby a rekonstrukcí nad rámec běžné údržby správcem, podle klientem schválených návrhů
 • organizace výběrových řízení nad rámec běžné údržby v souladu s požadavky klienta
 • přijímání a hodnocení nabídek ve spolupráci s klientem, včetně souvisejících administrativních činností
 • zajištění přípravy smlouvy na míru s vybraným uchazečem
 • zajištění stavebně technického dozoru
 • periodické hodnocení stavu nemovitostí včetně podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce

.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥