Rozluštěte stavební jazyk: Základní a technické termíny jednoduše

Stavební slovník nabízí vysvětlení některých pojmů ze stavebního zákona. Definice základních pojmů, které se v praxi výstavby používají a odborných výrazů, které jsou nově definovány v právních předpisech přijetím zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Náš stavební slovník poskytuje definice a vymezení technických pojmů používaných ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy.

Definice ve stavebním slovníku

Informace jsou čerpány ze Stavebního zákona a výklady k pojmům jsou platné k roku 2016.

Vyberte si definici ve stavebním slovníku:

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥