Role a povinnosti technického dozoru při kontrole staveb

Oprávnění kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění je zakotveno v obchodním zákoníku. Zhotoviteli z toho vyplývá povinnost včas pozvat objednatele k provedení kontroly zhotovovaného díla. Kontrola provádění stavby jako kontrola předmětu plnění by měla být neopomenutelným ujednáním smlouvy o dílo uzavřené na provedení stavby (nebo jejich změn). V procesu provádění stavby je zajišťována kontrola provádění stavby stavebníkem (objednatelem), pokud má v této činnosti odborně způsobilé zaměstnance, nebo třetí stranou, tj. formou výkonu technického dozoru, který je vykonáván pro stavebníka (objednatele).

Součinnost TD a jeho zapojení do kontroly přípravy stavby by se měly projevit již v přípravné fázi realizace díla, měly by pokračovat vlastním výkonem technického dozoru při provádění stavby; důležitá je i činnost TD při dokončení a uváděním stavby do užívání (do provozu).

Výkon technického dozoru stavebníka zahrnuje tyto základní výkony při kontrole provádění stavby:

 • seznámení s podklady, podle kterých se zajišťuje provádění stavby, obzvláště s dokumentací stavby, s obsahem smlouvy o dílo, s podmínkami stavebního povolení a s dalšími rozhodnutími a opatřeními stavebního úřadu, popř. s dalšími doklady a požadavky předanými stavebníkem (objednatelem);
 • zajištění odborných konzultací, účast na jednáních, poradenská a technická pomoc po dobu přípravy a provádění stavebních prací;
 • dohled na dodržování dohodnutých podmínek po dobu realizace stavebních prací
 • předání staveniště zhotovitele stavby, zápis do stavebního deníku (protokol o předání staveniště);
 • zajištění předání pevných výškových a směrových bodů pro vytyčení stavby;
 • kontrola dodržování technologických postupů zhotovitelem, technických předpisů a technických norem;
 • kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými;
 • kontrola vytyčení hlavních směrů stavebních konstrukcí, výškového a směrového vytyčení a umístění stavby;
 • přejímka provedených prací;
 • organizace kontrolních dnů na stavbě a účast na jejich jednání během realizace stavby, pořízení záznamů z jednání, související administrativní práce;
 • kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich odhad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo;
 • spolupráce s projektantem při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací;
 • spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace;
 • účast při provádění předepsaných zkoušek, které provádí zhotovitel, provádění kontroly jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků apod.);
 • kontrola vedení stavebního deníku se provádí pravidelně (zpravidla jednou až dvakrát týdně, u větších staveb denně), TDI potvrdí ve stavebním deníku svým podpisem zápisy zhotovitele, ke kterým připojí svoje vyjádření, popř. provede zápis ke kontrolované části stavby či konstrukce a připojí souhlas (nesouhlas) s pokračováním prací zhotovitelem do stavebního deníku a vytrhne jednu kopii stavebního deníku, kterou zakládá (u TD je kopie stavebního deníku – jeho průpis uložen do dokončení a předání stavby);
 • k podstatným zápisům zhotovitele ve stavebním deníku, které mají nebo mohou mít vliv na cenu díla, rozsah prací a termínu provádění, se TD zpravidla vyjadřuje až po předchozím projednání se stavebníkem (objednatelem);
 • kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu postupu výstavby a ujednání ve smlouvě o dílo;
 • pořizuje pravidelně fotodokumentaci postupu provádění prací;
 • účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, je-li jeho účast vyžadována (včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby);
 • spolupráce při přípravě díla k odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí, účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla;
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech;
 • kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem ve stanovených termínech;
 • spolupráce při uvádění stavby do užívání (do provozu)
 • spolupráce se stavebníkem po dokončení stavby.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka by měla při výkonu své činnosti dodržovat tyto základní povinnosti, které by měly být zakotvenu do příslušné smlouvy se stavebníkem:

 • a) postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí podle pokynů stavebníka a v souladu s jeho zájmy, které zná nebo musí znát a s nimiž byl stavebníkem seznámen;
 • b) oznamovat stavebníkovi bezodkladně všechny okolnosti, které zjistila při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na pokyny stavebníka;
 • c) upozornit stavebníka na nevhodnost jeho pokynů;
 • d) zařizovat záležitost osobně, resp. Svými spolupracovníky, vybavenými plnou mocí k provádění výkonu technického dozoru stavebníka na stavbě;
 • e) zařizovat záležitost v souladu s předanými podklady a s písemnými pokyny stavebníka;
 • f) předkládat pravidelně podle požadavků stavebníka zpravidla 1 x týdně ve formě zápisů z kontrolních dnů písemné informace o postupu a o kontrole provádění prací, o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat stavebníka (objednatele);
 • g) vykonávat technický dozor stavebníka v souladu s příslušnou smlouvou;
 • h) zdržet se veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy stavebníka;
 • i) být vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech tvořících předmětem státního, služebního, lékařského, obchodního, popř. jiného tajemství, pokus s nimi při výkonu své činnosti a rozsahu pověření přišel do styku;
 • j) postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT;
 • k) je povinen se stavebníkem neprodleně projednat případy, kdy se jeho povinnosti jako autorizované osoby dostanou do rozporu s obchodními zájmy stavebníka.

Pro kontrolu provádění stavby používá technický dozor stavebníka kontrolní listy, do kterých zapisuje svá kontrolní zjištění v jednotlivých fázích provádění díla, podle plnění požadavků obecně závazných předpisů a technických norem. Při kontrole provádění stavby vydává technický dozor stavebníka souhlas zhotoviteli s pokračováním prováděných prací. Tento souhlas je zvláště nezbytný v případech, kdy se kontrolovaná část stavby (konstrukce) stává v dalším postupu prací nepřístupná nebo je zakryta dalšími konstrukcemi (např. převzetí betonářské výztuže před betonáží konstrukcí, kontrola dodržení skladby podlah, včetně uložení izolací apod.).

Výkon technického dozoru stavebníka se provádí buď formou trvalého dozoru (tj. denně, zpravidla po celou pracovní dobu zhotovitele), nebo formou občasného dozoru (tj. v čase určeném v příslušné smlouvě, a dále za účelem přejímky jednotlivých částí a konstrukcí a kontroly postupu prací v závislosti na druhu, rozsahu a složitosti těchto prací prováděných na stavbě).

Uzavírá-li stavebník jako objednatel se zhotovitelem stavby smlouvu o dílo, měl by v ní pamatovat na ustanovení týkající se kontroly díla. Jedním ze smluvních ujednání, na němž by se měli účastníci smluvního vztahu dohodnout, by měla být povinnosti zhotovitele zajistit bezpečný přístup na stavbu/staveniště oprávněným osobám objednatelem a umožnit jim provádění kontroly v průběhu prací. V praxi to např. znamená zajistit přístup do vyššího podlaží v souladu s platnými předpisy, není-li ještě dokončeno schodiště, které by mohlo být k tomuto účelu jinak využito. Dále bychom měli pamatovat i na zakotvení povinnosti zhotovitele vyzvat písemně objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými tak, aby nevynikly v průběhu provádění nevratné škody. K tomu se určí lhůta, do kdy objednatel zajistí nebo se sám zúčastní provedení takové kontroly. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen umožnit objednateli dodatečné provedení kontroly.

Dalším důležitým ujednáním týkajícím se kontroly prováděné stavby by mělo být i to, aby v případě, že stavebník (objednatel) v průběhu provádění díla při jeho kontrole zjistí, že provádění (nebo dosud provedené) práce vykazují nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací atd., musí zhotovitel na vlastní nákladu tuto práce nahradit pracemi bezvadnými. Zabudované výrobky, které neodpovídají ustanovením smlouvy o dílo, parametrům navrženým v projektové dokumentaci nebo nevyhoví zkouškám, musí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatele odstraněny a nahrazeny výrobky bezvadnými, které odpovídají požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci a splňují náležitosti zakotvené jak ve stavebním zákoně, tak i v zákoně o technických požadavcích na výrobky. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel.

Zhotovitel by měl rovněž v dostatečném časovém předstihu v průběhu provádění stavby oznamovat objednateli termíny provádění zkoušek, prohlídek a revizí.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥