Odmeňovanie, mzda a mzdové formy

Mzda a odmeňovanie

Odmeňovanie predstavuje poskytovanie mzdy a iných peňažných odmien zamestnancom. Jeho úlohou je v prvom rade zohľadňovať úsilie a prínos zamestnancov pre podnik a podporovať ich motiváciu.
Podľa zákona o mzde je mzda peňažné plnenie, alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnancovi za prácu.
Ekonomická funkcia mzdy:

 • nákladová – mzda ako cena práce je súčasť N
 • stimulačná/motivačná – jej pôsobenie na pracovnú aktivitu zamestnancov
 • sociálna funkcia – pri usmerňovaní minimálnej životnej úrovne.

Spravodlivosť v odmeňovaní

Princípy, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť spravodlivosť v odmeňovaní možno vymedziť:

 • princíp ekvivalencie mzdy a stupňa zložitosti a náročnosti práce vyjadruje zásadu, že o čo je práca náročnejšia a zložitejšia, o to väčšie sú požiadavky na schopnosti, nadanie, odborné vzdelanie pracovníka a o to vyššia je odmena za túto prácu. V praxi sa uskutočňuje hodnotenie prác a na základe neho sa zaraďujú zamestnanci do príslušnej kvalifikačnej triedy v rámci podnikového katalógu a následne sú triedam priradené mzdové tarify. Tie spolu tvoria stupnicu mzdových taríf.
 • princíp ekvivalencie mzdy a skutočného výkonu zabezpečuje zohľadnenie individuálneho, skutočne dosiahnutého pracovného výkonu vo výške mzdy. Hodnotenie je prostredníctvom mzdových foriem.

Základné mzdové formy

 • časová mzda je odmenou na základe množstva odpracovaného času. Existujú dva základné vzťahy: mzda za časovú jednotku je konštantná, alebo mzdové N na 1 kus sa menia proporcionálne spotrebe času.
 • úkolová mzda je priamo závislá na výkone. Odmeňovaný je výsledok práce vyjadrený množstvom. Druhy úkolovej mzdy:
  • diferencovaná mzda – používa sa niekoľko mzdových taríf,
  • degresívna mzda – s rastúcim výkonom mzdová sadzba klesá,
  • progresívna mzda – s rastúcim výkonom mzdová sadzba rastie,
  • akordná mzda – určenie rozsiahlejšej časti výkonu so stanovením termínu splnenia a výšky odmeny za splnenie (stavebníctvo)
 • podielová mzda – pri odmeňovaní pracovníkov zainteresovaných na dosiahnutí výkonov merateľných súhrnnými ekonomickými ukazovateľmi. Väčšinou je v službách a obchode.
 • kombinovaná mzda – kombinácia vyššie uvedených.

Doplnkové mzdové formy

Doplnkové mzdové formy majú stimulovať pracovný výkon vo väzbách, ktoré nie sú obsiahnuté v základných MF.

 • prémie a odmeny – zodpovedajú plneniu konkrétnych úloh, či splneniu osobitných úloh. Poskytujú sa po splnení. Prémie sa obvykle používajú opakovane.
 • osobné ohodnotenie – vzťahuje sa na osobné pracovné schopnosti zamestnanca.
 • podiely na hospodárskom výsledku – mzdová zložka, ktorá má vyjadrovať zainteresovanosť pracovníkov na použiteľnom zisku.
 • hodnotenie mimoriadnych pracovných podmienok – zahŕňajú skupinu záťažových požiadaviek pracovného miesta a podmieňujú zvýšené náklady na reprodukciu živej práce.

Výšku mzdy ovplyvňuje trhová cena práce. Mzdový systém podniku predstavuje súbor určitých nástrojov a pravidiel, ktoré podnik využíva ako základ pre motivovanie a peňažné odmeňovanie zamestnancov.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥