Kontrola staveb prováděných svépomocí: Důležité rady a tipy

Stavby prováděné svépomocí může pro sebe provádět stavebník, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Osoba vykonávající stavební dozor musí mít příslušné odborné vzdělání a měla by mít se stavebníkem před zahájením výkonu dozoru uzavřený smluvní vztah (např. mandátní smlouvu). Doporučuje se, aby osoba vykonávající stavební dozor byla autorizovanou osobou. Osoba provádějící stavební dozor je po dobu provádění stavby, změn staveb i udržovacích prací povinna zajišťovat její kontrolu jak po stránce technické, tak i po stránce dodržování předpisů a povinností v oblasti životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, u nichž je tato povinnost zakotvena do zvláštních předpisů.

Osoba vykonávající stavební dozor u staveb prováděných svépomocí odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření, vydaných k uskutečnění stavby. Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. Zjistí-li stavební úřad v rámci kontrolní prohlídky, kterou vykoná na stavbě, nesoulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací nebo jiné závažné závady, vyzve osobu vykonávající stavební dozor nebo vlastníka stavby, aby sjednal nápravu. K tomu stanoví lhůtu k odstranění.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥