Jak správně předat a převzít stavební dílo

Jak postupovat při předání a převzetí díla?

Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo stavebníkovi bez vad a nedodělků v místě jeho provedení. O dokončení díla (popř. jeho jednotlivých částí, které jsou schopné samostatného užívání) je zhotovitel povinen písemně vyrozumět objednatele v dohodnuté lhůtě před navrhovaným (ve smlouvě dohodnutým) termínem dokončení díla a oznámit písemně objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí díla a sdělit, jak bude přejímka probíhat.

Stavebník je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky, převzít, přičemž splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

Pokud objednatel odmítne převzít dílo, popř. jeho část, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo (popřípadě jeho část) předáno.

Předmětem předání díla (popř. jeho části) může být pouze takové dílo (popř. jeho část), které je schopno samostatného užívání a uvedení do provozu. Technologická – provozní část díla musí být před předáním a převzetím díla objednatelem komplexně odzkoušena.

Zhotovitel se může na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. řízení o uvedení stavby – její části do předčasného užívání.

Pokud bylo dílo úspěšně a bez vad a nedodělků předáno stavebníkovi, zajistí zhotovitel vyklizení staveniště ve lhůtě, k níž se ve smlouvě zavázal. Pokud dílo vykazuje ke dni předání drobné vady a nedodělky, u nichž se smluvní strany dohodly, že budou odstraněny až po předání díla a k jejich odstranění bude nutné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je ve lhůtě potřebné k odstranění vad a nedodělků dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem a zaznamená ji do předávacího protokolu.

Doklady pro dokončení stavby – kolaudace

Základní informace o některých předepsaných zkouškách, měřeních a předávaných dokladech dokončené stavby

A. Souhrnné doklady předávané zhotovitelem při dokončení – předání stavby objednateli

 • Zápis o předání a převzetí stavby se soupisem vad a nedodělků
 • Dokumentace skutečného provedení stavby – zakreslení skutečně provedeného stavu
 • Geometrický plán, geodetické zaměření skutečného provedení
 • Doklad o předání a zaměření skutečného provedení stavby, potvrzení o převzetí geodetické dokumentace
 • Stavební deník zhotovitele podepsaný TDI
 • Čestné prohlášení zhotovitele o provedení stavby v souladu s PD a s podmínkami a požadavky stavebního povolení
 • Potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci – rozděleny na druhy odpadu
 • Odborný posudek – měření radonu
 • Zápis o odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek mezi dodavatelem a zhotovitelem
 • Osvědčení o způsobilosti svářečů nosných ocelových konstrukcí a potrubí (uvádí se čísla svářečských průkazů s datem posledního přezkoušení svářeče)
 • Protokol o měření hluku v místnostech stavby podle stanoviska HS

B. Stavební řešení

 • Kontrola vytyčení stavby
 • Zápis o převzetí základové spáry projektantem – statikem (geologem) ve stavebním deníku zhotovitele
 • Protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů
 • Zápisy o kontrole části stavby, konstrukcí a zařízení předávaných objednateli (zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem – zápisem potvrzeným TDI: např. zápis o převzetí hydroizolace spodní stavby, zápis o kontrole vytyčení hlavních směrů obvodových a nosných zdí a příček atd.)
 • Kontrola osazení otvorových výplní
 • Kontrola rovinnosti dokončených povrchů
 • Kontrola drsnosti stavebních povrchů – např. omítek atd.

C. Elektroinstalace – silnoproud

 • Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (uvádí se evidenční číslo osvědčení – oprávnění revizního technika elektro, datum provedení revize)
 • Protokol o měření intenzity umělého osvětlení
 • Doklad o kontrole a provozuschopnosti nouzového osvětlení podle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dohledu
 • Osvědčení o provedení kusové zkoušky typového rozvaděče (uvádí se výrobní číslo, typ rozvaděče a výrobce)
 • Protokol o zkoušce transformátoru (uvádí se číslo protokolu, datum měření a firma, která zkoušku provedla)
 • Zpráva o výchozí revizi hromosvodu
 • Zpráva o revizi uzemnění

D. Elektroinstalace – slaboproud

 • Zpráva o revizi elektrické požární signalizace (EPS)
 • Protokol o funkční zkoušce elektrické požární signalizace (EPS)
 • Protokol o funkční zkoušce evakuačního rozhlasu
 • Zpráva o revizi elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)

E. Výtahy, zdvihací zařízení

 • Pasport výtahu
 • Protokol o technické kontrole výtahu
 • Provozní kniha výtahu
 • Protokol o provozní zatěžovací zkoušce výtahu
 • Výchozí revize elektro (napájení strojovny výtahu)

F. Vnitřní vodovod, kanalizace, plyn

 • Zápis o provedené zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace (prohlídka a zkouška těsnosti – vodotěsnosti resp. plynotěsnosti vnitřní kanalizace)
 • Zápis o zkoušce nepropustnosti žumpy
 • Zápis o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí
 • Zápis o provedené desinfekci a proplachu vodovodního potrubí
 • Zápis o výchozí revizi plynového zařízení

G. Ústřední vytápění – topení

 • Zápis o tlakové zkoušce a prohlídce topného systému
 • Revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty
 • Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška)
 • Provozní řád kotelny
 • Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení
 • Předávací protokol plynové kotelny, včetně osvědčení o technické prohlídce

H. Vzduchotechnika, chlazení

 • Protokol o zkoušce chodu a zaregulování vzduchotechnického zařízení (v rámci komplexních zkoušek vzduchotechnického zařízení, zaregulování systému vzduchotechniky – výkonových parametrů vzduchotechnického zařízení dle PD)
 • Protokol o autorizovaném měření slyšitelného hluku ve vnitřním a venkovním chráněném prostoru stavby při provozu vzduchotechnického (chladícího) zařízení
 • Kniha požárních klapek (protokol o vstupní revizi požárních klapek)
 • Protokol o jakosti, kompletnosti a individuálním odzkoušení smontovaného vzduchotechnického zařízení
 • Protokol o komplexním vyzkoušení (zkušebním provozu) vzduchotechnického zařízení
 • Revizní zpráva měření a regulace

I. Požární ochrana

 • Atesty požárních uzávěrů, osvědčení o požární odolnosti s označením typu požárních uzávěrů
 • Doklad o provedené montáži SDK konstrukcí s požární odolností (stěny, podhledy atd.) – prohlášení o jejich provedení v souladu s § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dohledu
 • Zásobování požární vodou – kontrola požárního vodovodu před uvedením do provozu
 • Osvědčení o aplikaci protipožárních nátěrů
 • Kniha požárních klapek (viz VZT)

J. Přípojky

 • Zápis TDI ve stavebním deníku o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace
 • Zápis správce kanalizace ve stavebním deníku o provedené prohlídce a převzetí kanalizačních přípojek splaškové a dešťové kanalizace s povolením záhozu
 • Protokol podepsaný správcem vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky
 • Zápis o předání dokumentace skutečného provedení vodovodní přípojky správci vodovodu
 • Protokol o tlakové zkoušce přípojky vody
 • Protokol o zkoušce těsnosti venkovní kanalizace
 • Geodetické zaměření skutečného provedení přípojek
 • Potvrzení o předání geodetické dokumentace
 • Zpráva o revizi elektrického zařízení – přípojky 1kV (uvádí se evidenční číslo osvědčení – oprávnění revizního technika elektro, datum provedení revize)
 • Potvrzení správce o převzetí zákresu přípojky 1kV

Hledáte stavební dozor pro svoji stavbu? Plánujete výstavbu a zatím jste bez stavebního dozoru? Nabízíme Vám služby odborného dohledu Vaší stavby. Neváhejte a kontaktujte nás.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥