Finančné rozhodovanie

Finančné rozhodovanie (FR), charakteristika a význam

 • je to proces výberu optimálneho variantu získavania peňazí, podnikového K a ich použitie z hľadiska základných finančných cieľov podnikania s prihliadnutím na rôzne obmedzujúce podmienky,
 • FR je dominantnou súčasťou finančného riadenia a jeho cieľom je nachádzať spôsoby čo najlepšieho plnenia finančných cieľov podniku,
 • FR ovplyvňuje budúce výsledky podniku. Súvisí s neistou budúcnosťou, musí sa realizovať na základe neúplných informácií,
 • FR je permanentnou manažérskou aktivitou, pretože je potrebné neustále riešiť problematické situácie finančného charakteru a vyskytujúce sa finančné problémy.

Dlhodobé a krátkodobé finančné rozhodovanie:

 1. dlhodobé finančné rozhodovanie (strategické) – 5 rokov a viac. Rozhodovanie o:
 • celkovej výške potrebného kapitálu,
 • štruktúre podnikového kapitálu,
 • štruktúre podnikového majetku,
 • investovaní podnikového kapitálu (vecné alebo finančné),
 • rozdeľovaní disponibilného zisku podniku (po zdanení).
 1. krátkodobé finančné rozhodovanie (taktické) – súvisí najmä s prevádzkou. Rozhodovanie o:
 • veľkosti a štruktúre jednotlivých zložiek obežného majetku,
 • optimálnej forme krátkodobého kapitálu,
 • spôsobe ochrany proti rôznym formám rizika.

Charakteristika jednotlivých fáz finančného rozhodovania

 1. poznanie a formulovanie finančného problému, určenie konkrétnych finančných cieľov
 • problém vzniká, ak je odchýlka od požadovaného stavu negatívna,
 1. zhromažďovanie a analýza informácií a podkladov potrebných pre rozhodovanie
 • informácie finančného a manažérskeho účtovníctva + marketingové poznatky,
 • štatistické údaje ,
 1. voľba rôznych alternatív (variantov) riešenia
 • krátkodobé a dlhodobé + ofenzívne a defenzívne + externé a interné
 1. stanovenie kritérií na výber optimálneho variantu (najvýhodnejšej alternatívy)
 • kritériá = hľadiská, podľa ktorých sa posudzuje vhodnosť variantov na dosiahnutie cieľa,
 • musia nadväzovať na finančné ciele – niekedy môžu plniť určený cieľ – inokedy je možné určený cieľ vyjadriť pomocou viacerých kritérií, ktoré ich detailizujú,
 1. hodnotenie jednotlivých variantov podľa zvolených kritérií, vrátane prihliadnutia na riziko
 • optimálny variant – pri obvyklom riziku najlepšie naplňuje určený finančný cieľ,
 • jeho výber sa môže uskutočniť na základe rôznych exaktných metód,
 1. posúdenie nepriamych dôsledkov
 2. výber optimálneho variantu
 • preferuje sa vždy vyšší výnos pred menším, menšie riziko pred väčším; väčšie riziko prináša vyšší zisk,
 • preferujeme peniaze získané skôr pred rovnakou sumou získanou neskôr,
 • motiváciou investovania do určitej aktivity je očakávanie vyššieho výnosu, než aký by prinieslo investovanie do inej aktivity bez motivácie,
 • motiváciou akéhokoľvek investovanie je zväčšenie majetku, cash flow alebo zisku,
 1. realizácia vybratého variantu a jeho overovanie vzhľadom na určené ciele.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥