Etapy vývoja podnikových financií

Etapy vývoja podnikových financií

Podnik možno vo všeobecnosti charakterizovať ako ekonomickú a právne samostatnú podnikateľskú jednotku, ktorej hlavným predmetom činnosti je podnikanie . Podnikateľská činnosť je úzko spätá s existenciou podnikových financií. „Finančná veda kategóriou podnikové financie rozumie všetky peňažné operácie, pri ktorých sa podnik do­stáva do rôznorodých peňažných vzťahov a inými podnikmi, za­mestnancami a štátom.“[1] Podnik vstupuje do rôznorodých finančných vzťahov pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku, pri produktívnom využívaní majetku a pri rozdeľovaní do­siahnutých hospodárskych výsledkov
Podnikové financie až do konca 19. storočia tvorili súčasť vedy o podnikovom hospodárstve. V 20. storočí sa odčlenili, pričom finančné riadenie sa zaradilo k rozhodujúcim nástrojom riadenia podniku
Vývoj podnikových financií možno usporiadať do týchto etáp:

  • V prvej etape, ktorá trvala do tridsiatych rokov 20. storočia, bola venovaná pozornosť problematike získavania kapitálu pri zakladaní podniku a spájaní podnikov. V tomto období sa skúmali a navrhovali rozličné možnosti získavania peňazí na finančnom trhu. Neskôr v dôsledku hospodárskych kríz sa teória a prax podnikových financií viac venovali problematike úpadku firiem, likvidite firiem, ale aj využívaniu štátnych zásahov. Z týchto dôvodov sa začali uplatňovať a zdokonaľovať aj metódy finančnej analýzy podnikov.
  • Druhá etapa spadá do štyridsiatych až päťdesiatych rokov 20. storočia. V tomto období boli sformulované prvé prístupy k hodnoteniu finančnej situácie podniku s využitím peňažných tokov Finančné riadenie sa rozšírilo i na oblasť riadenia zásob, pohľadávok, ale aj na metódy vyhodnocovania efektívnosti investícií a na finančné plánovanie.
  • Tretia etapa súvisí s využívaním výpočtovej techniky a s uplatňo­vaním štatistických optimalizačných metód pri riadení obežného ma­ Zdokonaľujú sa finančné analýzy, aplikujú sa matematické metódy kvantifikácie rizika, navrhujú sa rozličné formy ochrany proti riziku, rozvíja sa teória portfólia. Táto etapa trvala do osemdesiatych rokov 20. storočia, pričom vy­ústila do zohľadnenia rizika pri formulácii základného cieľa finanč­ného riadenia – maximalizácie trhovej hodnoty firmy.
  • V posledných rokoch dochádza k ďalšiemu zdokonaľovaniu finančného riadenia, a to najmä v súvislosti s optimalizáciou kapitá­lovej štruktúry podniku a využívaním nových nástrojov finančného Čoraz viac rastie aj význam finančného riadenia veľkých medzi­národných firiem.

[1] Kolektív: Veľká ekonomická encyklopédia. Bratislava : Sprint 1999, s. 19.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥