Financie – základy

 1. Základné fiškálne funkcie verejných financií.

alokačná – rozhodovanie o produkcii verejných statkov
– hľadanie optimálneho pomeru medzi produkciou súkromných statkov a produkciou verejných statkov v rámci verejných prostriedkov
stabilizačná – dosiahnutie určitej miery zamestnanosti
– zníženie inflácie a rast ekonomiky
– súčinnosť NBC a EBC – monetárna politika, vývoj inflácie
redistribučná- redistribúcia príjmov a bohatstva s cieľom odstrániť najväčšie rozdiely v sociálnoekonomickom postavení obyvateľstva
– dosiahnutie stavu považovaného za spravodlivý

 1. Vymenujte a popíšte čiastkové finančné ciele podniku.

platobná schopnosť – podnik ma toľko pohotových platobných prostriedkov, aby mohol uhrádzať včas splatné záväzky, vyjadruje schopnosť kryť peňažnými prostriedkami svoje záväzky, je prejavom zdravého finančného hospodárenia firmy
likvidita- schopnosť premeniť hodnotu na najlikvidnejšie aktívum (peniaze). Ide o schopnosť podniku vyrovnať platobné záväzky v budúcich obdobiach, čím likvidnejšie formy majetku má podnik, tým ľahšie zaisťuje platobnú schopnosť
likvidita – I., II., III. Stupňa
ukazovatele likvidity používajú stavové veličiny vychádzajúce zo súvahy a sú to podielové ukazovatele- momentálna likvidita
rentabilita – ziskovosť, resp. schopnosť tvoriť zisk
stabilita- ako finančný cieľ- schopnosť podniku zabezpečovať požadovanú úroveň likvidity a rentability, ide o flexibilitu, prispôsobivosť podniku

 1. Vymenujte metódy hodnotenia efektívnosti investícií a charakterizujte ich.

– statické metódy – neprihliada sa na časový faktor
– dynamické metódy- prihliada sa na faktor času

 1. Metóda výnosnosti investície

Efekt z investície → ZISK (zmeny objemu výroby Z zmeny v nákladoch sa premietajú v zisk)

 • Umožňuje porovnať projekty s rôznou dobou životnosti
 • Rôznou výškou investičných nákladov
 • A rôznym objemom výroby
 • Neberie do úvahy všetky peňažné príjmy, ale iba ich časť- zisk (nepočíta s odpismy)
 • Faktor času a rozloženie zisku v čase

– STATICKÁ METÓDA- v praxi často využívaná pri investíciách s rôznou dobou životnosti

2. Metóda doby návratnosti

Doba splácania (DS)- obdobia (počet rokov), za ktoré tok príjmov prinesie hodnotu rovnajúcu sa nákladov na investíciu

 • Čím je DS kratšia, tým je investícia výhodnejšia (DS < doba životnosti investície)
 • Neberie do úvahy výnosy po dobe splatenia a časové rozloženie výnosov v dobe splácania
 • Vylepšenie- metóda pracujúca s diskontovanými hodnotami (Discounted payback)
 • Poskytuje dôležité informácie o riziku a likvidite investície

3. Metóda čistej súčasnej hodnoty

 • Doporučuje sa ako základná a prvotná metóda
 • Rešpektuje faktor času
 • Za efekt je považovaný celý peňažný príjem, nielen účtovný zisk
 • Zlý odhad diskontnej sadzby a odhad budúcich príjmov

= Býva doplnená indexom súčasnej hodnoty (profitability index)

 1. Metóda vnútorného výnosového percenta

– hľadáme takú úrokovú mieru, pri ktorej je ešte ten projekt prijateľný

 • Zohľadňuje časovú hodnotu peňazí, zohľadňuje peňažné príjmy a kapitálové výdavky, svojou podstatou sa blíži k metóde ČSH
 • Ak peňažné výdavky v priebehu životnosti projektu (investície)) prevýšia peňažné príjmy → VVP má viac hodnôt
 • Metóda VVP a ČSH → rovnaké základné rovnice – ČSH sa počíta (pracuje s diskontným %), VVP predpokladá ČSH = 0 a diskontné % hľadá
 • Dá sa počítať s použitím tabuľkového procesoru Excel, Lotus
 1. Metóda nákladová

Porovnanie priemerných ročných nákladov jednotlivých investičných variantov
Ročné priemerné náklady

 • Ako súčet ročných odpisov
 • Súčin úrokovej miery a investičného nákladu
 • Ostatné ročné prevádzkové náklady
 • Môže byť použitá pre porovnávanie variantov s rovnakou alebo rôznou dobou životnosti
 • Berie do úvahy rozdiely v dĺžke trvania variantov

Náklady spojené s realizáciou projektu za jeho životnosti nie sú modifikované o vplyv času – toto je odstránené v metóde diskontných nákladov

 1. Aké metódy rozpočtovania poznáte a stručne ich popíšte

Plánová metóda -najjednoduchší spôsob rozpočtovníctva
– opiera sa o plánované kalkulované rozpisy ročných plánov a štatistiku
– Využíva dva druhy informácií:
1.údaje o dosahovanom výkone v predchádzajúcich obdobiach
2.plánové údaje z podnikového finančného plánu
Normová metóda – ucelený a komplexný súhrn postupov rozpočtov
– založená najmä na operatívnych kalkuláciách a štatisticky zostavených normách režijných nákladov
– spája s teóriou hraničných nákladov
Jednorazová metóda – určuje postupné a komplexné zostavovanie úloh od začiatku výroby až po jej dodávku
– ide o rozpočtovanie jednorazových javov

 1. Popíšte 4 ľubovoľné metódy, techniky tvorby finančného plánu.

Metóda pomerových finančných ukazovateľov – aplikácia vybraných pomerových finančných ukazovateľov a predpokladaných tržieb pri tvorbe plánovej finančnej bilancie, ukazovatele vystupujú ako „vzorové hodnoty“, ktoré podnik chce v budúcnosti dosiahnuť
Metóda analýzy nulového bodu – skúma sa zmena veľkosti zisku a predajných cien výrobkov na základe rozprestierania fixných nákladov na rôzny objem predaja alebo činnosti
Metóda percentuálneho podielu na tržbách:

 • aké aktíva a v akej štruktúre by mal mať podnik v plánovanom období, aby zabezpečil predpokladaný rast tržieb?
 • koľko potrebuje podnik kapitálu na investície a v akej štruktúre?
 • koľko finančných prostriedkov vygeneruje podnik zo zisku?

Regresná metóda – plánovanie jednotlivých položiek finančnej bilancie podniku, ktoré sú dynamikou rastu tržieb priamo ovplyvňované, aplikovateľná na dlhší časový horizont plánu
Globálna metóda – úzka nadväznosť na jednotlivé zložky vecného plánu podniku, z ktorých preberá „požadovanú“ výšku finančných potrieb

 1. Charakterizujte obsah a štruktúru finančných plánov (3 výkazy)

Proforma výkazy- súhrnný finančný plán obsah. plánovanú súvahu, resp. bilanciu, plánovaný výkaz ziskov a strát a plánovaný výkaz peňažných príjmov a výdavkov
Plánovaný výkaz ziskov a strát (výsledovka) – k plánovaniu N a V v ich druhovej štruktúre
Výkaz peňažných príjmov a výdavkov – orientov. na identifikáciu predpokladaného pohybu peňažných fondov v podniku

 1. Charakterizujte rozpočet Európskej únie (klasifikácia finančných prostriedkov rozpočtu EÚ,

finančný rámec, princípy finančného rámca, vlastné zdroje)

 • nástroj, každý rok schvaľuje príjmy a výdavky potrebné pre európske spoločenstvo
 • do rozpočtu Eú prispievajú všetci jej občania. umožňuje Eú spĺňať požiadavky verejnosti a to prostredníctvom činností v sfére ako napr … poľnohospodárska politika, regionálna politika, výskum, životné prostredie, vzdelávanie a odborná príprava.

Klasifikácia

 • záväzky pokrývajú celkové náklady na zákonné záväzky zahrnuté do rozpočtu v priebehu finančného roku
 • platby prostriedky určené na splácanie zákonných záväzkov zahrnutých do rozpočtu
 • diferencované finančné prostriedky sú prostriedky určené na čerpanie počas viacerých finančný prostriedkov
 • nediferencované finančné prostriedky sú prostriedky na čerpanie v danom roku
 • povinné výdavky rozpočtový orgán (EP a Rada EÚ) musí uviesť v rozpočte formou právneho záväzku na základe záväzkov, ktoré mu vyplývajú zo zmlúv
 • nepovinné výdavky nevyplývajú z právnych záväzkov (štrukturálne operácie, rozvoj vidieka )

Vlastné zdroje ES sú tvorené:

 • tradičnými vlastnými zdrojmi clo , poľnohospodárske poplatky
 • zdrojmi založenými na dani z pridanej hodnoty (DPH) sú jednou percentuálnou sadzbou
 • zdrojmi založenými na hrubom národnom dôchodku

Viacročný finančný rámec vymedzenie vzájomného stropu výdavkov a príjmov rozpočtu EÚ na niekoľko rokov .
Jednoročný rozpočet EÚ zostavujú ministri členských štátov a EP (parlament)
Finančný rámec na roky 2007-2013 je postavený na základných 5 princípoch :
Trvalo udržateľný rast– počíta s prostriedkami na štrukturálne fondy, vedu, výskum a vzdelávanie
Ochrana a riadenie prírodných zdrojov– financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky živ. prostredia
Občania, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť – podpora Eur. Občianstva ako sú medzinárodnej výmeny mladých ľudí, podpora partnerstiev medzi mestami a spolupráca občianskej spoločnosti v oblasti médií a kultúry na eur. úrovni

 1. Charakterizujte pojmy čistý činný kapitál a peňažný tok – cash flow

Čistý činný kapitál – Predstavuje tú časť obežného majetku, ktorá je financovaná dlhodobými zdrojmi. Relatívne vyjadrenie čistého činného kapitálu
ČČKv relat. vyjadrení = ČČK*100/KM kde: ČČK – čistý činný kapitál
KM – krátkodobý majetok
Ukazovateľ vyjadruje, akým percentom sa čistý činný kapitál podieľa na krytí krátkodobého majetku.
Cash flow – V dimenzii statickej je to „voľná zásoba“ peňazí, ktorú má podnik v danom časovom okamžiku k dispozícii
cash flow = čistý zisk + odpisy
V dimenzii dynamickej z hľadiska podnikového manažmentu je cash flow plán budúceho pohybu peňažných fondov v podniku, alebo rekapitulácia minulého pohybu peňazí

 1. Vymenujte a charakterizujte kategórie finančného riadenia podnikov
 1. Výsledok hospodárenia= N-V = zisk alebo strata
 1. Peňažné prúdy hotovosti (cash flow) skutočný pohyb peňažných prostriedkov

– vyjadruje zmenu stavu PP podniku za určité obdobie

  1. Brutto – všetky peňažné príjmy a výdavky podniku za určité obdobie
  2. Netto – pozitívne saldo peňažných príjmov a výdavkov bez investičných výdavkov
 1. úroková miera (sadzba) – Peňažná čiastka určená percentuálnou sadzbou zo sumy dlhu (dlžník -veriteľovi za obdobie trvania dlhu). Zahrňuje:
 1. časová hodnota peňazí- faktor času

je dôležité, ako sú rozložené peňažné príjmy a výdavky podniku
Z časového hľadiska peniaze, ktoré má podnik k dispozícii v súčasnosti majú vyššiu hodnotu, ako tie, ktoré bude mať v budúcnosti.
Ovplyvňuje ju:

 • úroková miera
  • nominálny úroková miera– zúročenie depozít a dlhov
  • reálna úroková miera– charakter odmeny za pôžičku (tovar, peniaze), očistená od vplyvu inflačných pohybov cien, pri raste cien je reálna úroková miera menšia ako nominálna → všetky dôchodky sa znehodnocujú
 • miera inflácie
 1. Riziko a neistota

Neistota-

 • neurčitosť
 • náhodnosť podmienok
 • nedostatok informácií
 • pôsobenie prírodných síl, ….

riziko-

 • neistota, pri ktorej sme schopní pomocou metód kvantifikovať pravdepodobnosť nepriaznivých situácií (alternatív)

podnikateľské riziko: trhové riziko + riziko súvisiace s prevádzkou podniku
– finančné riziko: úverové, úrokové, kurzové, riziko likvidity
Riziko- posúdenie:

 • pri rozhodovaní o investíciách
 • pri optimalizovaní štruktúry podnikového kapitálu
 1. N alternatívnych riešení – vyjadruje úbytok zisku, ku kt. došlo tak, že podnik nevybral najvýhodnejší variant
 1. Charakterizujte štátny rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtový proces, rozpočtová skladba, rozpočtový deficit a verejný dlh

Štátny rozpočet – najdôležitejší finančný nástroj štátnej finančnej politiky, ktorý je spájaný s hospodárením štátu a s jeho zasahovaním do ekonomiky

 • sociálnym nástrojom na riešenie niektorých sociálnych nerovností
 • z formálnej stránky – základný finančný plán štátu alebo finančná bilancia predpokladaného hospodárenia štátu za príslušné rozpočtové obdobie, vyjadrený v číslach a schválený parlamentom
 • z účtovného hľadiska – bilancia rozpočtových prímov a rozpočtových výdavkov
 • vo vzťahu k reprodukčnému procesu sa vymedzuje ako nástroj rozdeľovania a prerozdeľovania národného dôchodku
 • centralizovaný peňažný fond
 • centralizovaný peňažný fond
 • z ekonomickej stránky súvisí so zhromažďovaním a rozdeľovaním peňažných prostriedkov pričom predstavuje ekonomickú kategóriu stelesňujú v sebe jednotu takých finančných kategórií, ako sú dane, clá, pôžičky, transfery, dotácie a iné.

Rozpočtové provizórium – dočasná úprava rozp. hosp. na dobu, pokiaľ nebol schválený rozpočet, u nás rozp. obd. = kalendárny rok (fišk. rok končí v marci)
– vzniká v prípade, ak zákon o ŠR nie je schválený NRSR do 31.12.
Rozpočtový proces –činnosť orgánov finančnej sústavy

 • rozpočtový proces je možné rozdeliť do 4 časových etáp:
  • zostavenie návrhu verejného rozpočtu
  • prejednávanie a schvaľovanie verejného rozpočtu
  • plnenie verejného rozpočtu a priebežná kontrola
  • následná kontrola a zostavenie prehľadu o skutočnom vývoji verejného rozpočtu (štátny záverečný účet)
 • rozpočtový proces zasahuje do dvoch, resp. troch rokov

rozpočtové obdobie sa týka jedného roku a v SR sa kryje s kalendárnym rokom
Rozpočtová skladba – štandard pre členenie príjmov a výdavkov verejného sektora

 • hľadiská členenia:
  • členenie podľa kapitol
  • druhové členenie
  • funkčné členenie – stanoví členenie so 6 najvyššími jednotkami funkčného členenia – skupiny:
   • poľnohosp. a lesné hosp.
   • priemyslové a ostatné odvetvia hosp
   • služby pre obyvateľstvo
   • sociálne veci a politika zamestnanosti
   • obrana, bezpečnosť a právna ochrana

všeobecná verejná správa a služby
Rozpočtový deficit a verejný dlh
Rozpočtový deficit– v minulosti sa vyskytoval v mimoriadnych situáciách (vojny, hosp. pokles). Príčiny rozpočtového deficitu – hospodársky pokles, zvýšenie cien základných surovín, mimoriadne udalosti (prírodné katastrofy), úrok z verejného dlhu.
Verejný dlh- súhrn pohľadávok ostatných ekonomických subjektov voči štátu, obciam, regiónom

 • verejný dlh zaťažujú dlhodobo
 • vhodnejšie financovanie rozpočtového deficitu – úver
 • krajiny Eú (Maastrichtske kritéria) – verejný dlh by nemal prekročiť 60% ročného HDP ich krajiny
 1. Vymenujte a popíšte základné náležitosti daní

Predmet dane – objekt zdanenia, teda to, na čo sa daň ukladá. Zákon presne vymedzuje predmet všetkých daní
Subjekt dane – FO alebo PO, ktorá je na základe zákona povinná podať daňové priznanie a daň zaplatiť; môže byť v daňových zákonoch vymedzený priamo alebo nepriamo, a to podľa toho, či ide o priamu alebo nepriamu daň
Daňovník – subjekt, ktorý znáša daňové bremeno sám a nemôže ho preniesť na inú osobu. Je to osoba, ktorej príjmy, majetok alebo činnosti podliehajú dani.
Platiteľ dane – osoba, ktorá odvádza správcovi dane vybratú daň od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi. Platiteľ však daňovou povinnosťou nie je zaťažený.
Základ dane – kvantitatívne vyjadrenie príslušného predmetu dane – z čoho sa daň vyrubuje
Sadzba dane – nástroj, prostredníctvom ktorého sa z daňového základu vypočíta výška dane.
Ide o dve základné skupiny daňových sadzieb:

 • pevné
 • percentuálne
 1. Vymenujte priame a nepriame dane v SR v roku 2012

Priame – dane z príjmov FO a PO (čo sa týka PO tak od 1.1.2011 daň z emisných kvót)
– miestne dane: z nehnuteľností, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za pred. automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist. časti mesta, za jadrové zariadenie., z motorových vozidiel
Nepriame dane- univerzálne – DPH
– selektívne – spotrebná daň – z minerálnych olejov, z liehu a liehovín, z piva, z vína, z tabaku a tab. výrob., elektriny, uhlia a zemného plynu
13.Charakterizujte pojmy:
– daň,
– podielová daň,
– program UNITAS.
Daň – zákonom stanovená, pravidelne sa opakujúca povinná platba, ktorú daňové subjekty odvádzajú v presne stanovenej výške a stanovených lehotách (občan alebo organizácia, FO alebo PO) do príslušného verejného rozpočtu. Je založená na princípe nenávratnosti a neekvivalentnosti.
podielové dane – sú príjmom štátneho rozpočtu, ale časť z nich podľa stanoveného percentuálneho podielu je príjmom miestnych rozpočtov: daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov, daň z príjmu právnických osôb, cestná daň
UNITAS I. -reforma daňovej a colnej správy
UNITAS II. – výber dani, cla a poistných odvodov

 1. Popíšte Lafferovu krivku a vymenujte nedaňové príjmy štátneho rozpočtu

Laferova krivka – závislosť daňového výnosu na daňovej sadzbe.
Znázorňuje situáciu keď miera zdanenia rastie, tak prírastky daňového výnosu štátu sú stále menšie.
Príliš vysoké sadzby – odradenie od práce a úspor (daňové úniky). Pokles dôchodkov daňového výnosu pre štát. Rovnaký daňový výnos.
Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu

 1. poplatky – jednorazové, účelové, nepravidelné platby FO alebo PO za úkony alebo služby orgánov verejnej správy v prospech poplatníka
 • poplatky členíme:
  • miestne – majú atribúty miestnych daní
  • štátne

štátne poplatky: súdne a správne poplatky

 1. Odvody – povinné a nenávratné platby štátnych podnikov a organizácií do verejných rozpočtov
 • pri ich odvádzaní sa nemení forma vlastníctva a týkajú sa len PO
 1. príspevky
 • povinné a nenávratné platby PO do štátneho rozpočtu
 1. Administratívne platby
 • patria sem:
  • príjmy z pokút a penále
  • príjmy z exekúcií hnuteľných a nehnuteľných majetkov
  • ostatné príjmy rozpočtových kapitol administratívneho charakteru
 1. Úverové príjmy – úver, pôžička
 1. – napíšte sadzbu dane z príjmov z fyzických osôb,

– napíšte sadzbu dane z príjmov právnických osôb
– napíšte sadzbu DPH
– charakterizujte medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
– vysvetlite pojem daňová kvóta a charakterizujte jej varianty
DzFO
1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima,
2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
DzPO
právnickej osoby zníženého o daňovú stratu je 23 %
DPH
Základná sadzba dane na tovary a služby je 19 % zo základu dane. Na určité sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane.
charakterizujte medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
Mnohí Slováci pracujú v zahraničí, kde sú ich príjmy zdaňované. Aby sa zabránilo prípadom, že im budú ich príjmy najskôr zdanené v zahraničí a potom ešte raz na Slovensku, uzavrela Slovenská republika zmluvy, ktoré zabraňujú dvojitému zdaneniu.
– vysvetlite pojem daňová kvóta a charakterizujte jej varianty
Daňová kvóta – makroekonomický ukazovateľ – prezentuje podiel daní a poistného na hrubom domácom produkte (HDP)

 • zohľadňuje daňovo odpočítateľné položky a má komplexnú vypovedaciu schopnosť
 • Pre porovnávanie nenávratného spôsobu prerozdeľovania časti HDP a daňového zaťaženia v čase.

daňová kvóta I. – %tuálny podiel vybraných daní k hrubému domácemu produktu
daňová kvóta II – %tuálny podiel do poistných fondov (zdravotné poistenie, nemocenské poistenie…) K HDP
daňová kvóta III. – súčet kvóty I a kvóty II. alebo Zložená daňová kvóta
Do daňovej kvóty sa zahŕňa sociálne, zdravotné poistenie, clá a spravidla aj miestne dane, t. zn. príjmy daňového charakteru. V tomto prípade hovoríme o súhrnnej alebo zloženej daňovej kvóte (tax ratio alebo tax quota), ktorá sa vypočíta ako podiel príjmov daňového charakteru a hrubého domáceho produktu vynásobeného 100 a niekedy sa hovorí aj o miere daňového zaťaženia

 1. Uveďte, kto je daňovník pri dani z príjmov fyzických osôb, čo je predmetom tejto dane ( v základnom členení), základom dane a aká je sadzba

Daňovník DzP – fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku
– fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území SR, ale pracujú tu a majú tzv. obmedzenú daňovú povinnosť
Predmet dane– a) príjmy zo závislej činnosti, b) príjmy z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu, c) príjmy z kapit. Majetku, d) ostatné príjmy
Základ dane – Základ dane sa zistí ako súčet
a) čiastkových základov dane z príjmov, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane
b) čiastkových základov dane z príjmov
Sadzba dane zo základu dane
a) fyzickej osoby
1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného
životného minima vrátane,
2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného
životného minima,

 1. Vymenujte interné zdroje financovania podniku a charakterizujte ich.
 • financovanie zo zisku – pozostáva z finančného, prevádzkového a mimoriadneho zisku
 • financovanie z odpisov – odpisy – peňažné vyjadrenie opotrebovania DM za obdobie použ.
 • financovanie zo záväzkov – ukazovateľom nákladovosti sú penále z omeškania platby pri zmluve dohodnutej splatnosti
 • financovanie v dôsledku uvoľňovania peňazí – ide o zdroje z predaja maj. podniku z dôvodov nepotrebnosti pre podnikové účely
 • 10.) Čo je podstatou kontokorentného úveru?
  Bankou poskytnutý úver v pohyblivej výške klientovi na jeho bežnom účte. Ide o krátkodobý
  kedykoľvek splatný úver. Jeho zvláštnosťou je v tom, že sa čerpá každou úhradou, ktorú banka
  z klientovho príkazu realizuje podľa úveruje zmluvy v rámci úverového limitu. Spláca sa každou platbou,
  ktorá na účet prichádza.
  11.) Charakterizujte strednodobé a dlhodobé úvery bánk a k čomu sú určené?
  Krátkodobé úvery – diskont, reeskontný úver a sezónny úver, lombardný úver, aukčný refinančný úver
  a úver na povinné minimálne rezervy.
  Stredno a dlhodobé úveru sú poskytované v prípade núdze, rovnako ako hotovostné úvery.
  Dlhodobý úver poskytnutie peňažných prostriedkov s dlhodobou návratnosťou (5 a viac r.)
  V medzinárodnom obchode sa dlhodobé úvery poskytujú na export investičných celkov, a to vo forme
  komerčných resp. finančných úverov. Pri rozsiahlejších dlhodobých úveroch sa poskytujú úľavy ako
  odklad úverových splátok, pričom úrok sa platí od poskytnutia úverov. Splátky sa uskutočňujú podľa
  amortizačného plánu.
  Strednodobý úver – druh bankového úveru poskytnutého spravidla na obdobie 3-5 rokov.
  12.) Čo je emisná pôžička a pre koho je určená?
  Poskytnutý úver odkúpením dlhopisov, ktoré dlžník emituje za účelom získania finančných zdrojov.
  Je určená pre širokú verejnosť – majiteľov voľného kapitálu, ktorí sú ochotní investovať svoje peniaze do
  CP emitenta.
  13. Čo je podstatou hypotekárneho úveru?
  Hypotekárny úver je dlhodobý úver, ktorým sa môže financovať kúpa, výstavba či rekonštrukcia
  nehnuteľnosti (bytu alebo domu), a tiež nadobudnutie pozemku, na ktorom sa bude rodinný dom stavať.
  Základnou charakteristikou hypotekárneho úveru je, že sa musí založiť nehnuteľnosťou.
 1. Vymenuje a popíšte zvláštne formy úverov

Faktoring – odkúpenie krátkodobých pohľadávok od bankových klientov. Banka si za túto službu účtuje províziu
Forfaiting – predstavuje strednodobé a dlhodobé úverovanie vývozu
Leasing – prenájom tovaru dlhodobej spotreby vlastníkom prenajímaného majetku je prenajímateľ (lessor), ktorý ho má aj účtovne zachytený v svojej bilancii a vykonáva jeho odpisy na ťarchu svojich nákladov.

 • operačný
 • finančný
 1. Charakterizujte kontokorentný úver, revolvingový úver, úver na obežné prostriedky

Kontokorentný úver – krátkodobý úver s lehotou splatnosti maximálne jeden rok, z Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy bývajú aj všeobecné podmienky banky pre poskytnutie úveru.
Revolvingový úver – bankou obnovované krátkodobé úvery. Poskytujú sa klientom s perspektívou rozširovania výroby, služieb a kapitálových investícií, t. zn. na pohľadávky do lehoty splatnosti, zásoby, záväzky do lehoty splatnosti a iné obežné aktíva
Úver na obežné prostriedky – Objektom sú krátkodobé a strednodobé potreby financovania podnikateľskej činnosti :

 • zásoby,
 • pohľadávky do lehoty splatnosti voči odberateľom,
 • nevyfakturované práce a dodávky,
 1. Charakterizujte rýchly úver, preklenovací úver, zmenkový úver, operatívny úver

Rýchly úver – na krytie financovania obežných prostriedkov krátkodobého charakteru, umožní klientovi preklenúť časový nesúlad medzi potrebou zdrojov a ich tvorbou. Členia sa podľa stupňa operatívnosti v poskytovaní na:

 • superrýchle
 • rýchle
 • Úver poskytuje banka klientovi účelovo. Maximálna lehota splatnosti úveru – 6 mesiacov.

Preklenovací úver – na preklenutie časového nesúladu medzi potrebou a tvorbou zdrojov. Úver sa spláca z disponibilných zdrojov podnikateľa. Spravidla ide o krytie sezónnych výkyvov vo výrobe, obchode alebo odbyte.
Zmenkový úver- na krytie bežného, prechodného nedostatku finančných prostriedkov klienta
sú založené na existencii a zvláštnostiach zmenky ako cenného papiera
Operatívny úver – na krytie financovania obežných prostriedkov krátkodobého charakteru, na financovanie nákladov budúcich období, na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov. Lehota splatnosti je jeden rok.

 1. Vymenujte úvery podľa spôsobu ručenia a stručne ich popíšte
 • Záručná listina – ručiteľ preberá na seba záv., že uspokojí pohľ. banky
 • Zaručenie zmenkou – vyznačuje sa rýchlejšou vymáhateľnosťou úverovej pohľadávky
 • Hypotéka –vzniká uzavretím záložnej zmluvy a zápisom vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností s vyznačením záložného práva v liste vlastníctva
 • Zálohy –hnuteľné veci a práva, ktoré dlžník predkladá banke ako zabezpečenie jej pohľadávky
 • Pohľadávky – môžu slúžiť ako zabezpečenie úveru, dlžník postupuje banke pohľadávky, ktoré mu vznikajú vo vzťahu k odberateľom a iné
 • Prevod vecí do vlastníctva banky – umožňuje zabezpečiť úver hnuteľnými vecami
 1. Charakterizujte obchodný úver, bankový úver, spotrebný úver

Obchodný úver – najstaršia forma úveru, kde odberateľ zaplatí dodávateľovi za tovar alebo služby až po uplynutí dohodnutej lehoty. Písomným dokladom o zavretí tejto zmluvy je faktúra, v ktorej sú uvedené okrem druhu, množstva a ceny tovaru aj konkrétne platobné podmienky. V tomto prípade o presné dohodnutie oneskoreného termínu platenia. Úrok je zakalkulovaný do ceny tovaru.
Bankový úver – dočasné zapožičanie peňazí obchodnou bankou jej klientovi za určitú cenu – úrok.
Poznáme KD,DD,SD bankový úver.
– Finančný produkt, ktorým banka poskytuje žiadateľom peniaze s podmienkou, že požičané peniaze vrátia spolu s úrokom, za ktorý si peniaze požičali.
SPOTREBNÉ ÚVERY – úvery FO na financovanie nákupu tovaru a služieb. Preklenujú časový nesúlad medzi potrebou tovaru alebo služby a dostatočnou výškou príjmov – úspor. Poznáme KD a DD spotrebný úver.

 1. Popíšte členenie úverov z časového hľadiska

Krátkodobé úvery

 • obchodné úvery stále pasíva
 • komerčné papiere.
 • bankové úvery

Strednodobé a dlhodobé úvery DS>1rok

 • obligácie
 • finančné úvery
 • dodávateľské úvery

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥