Menové swapy

Menové swapy

V tomto článku nájdete charakteristiku swapov, následne sa zameriame na menové swapy, ich teoretické vysvetlenie ako aj ich využitie v medzinárodnom obchode. Menové swapy sú dočasná výmena jednej meny za druhú, pričom výmenný kurz je fixovaný a tým pádom je eliminované riziko, preto cieľom je opísať druhy menových swapov. V práci chceme poukázať aj príklady menových swapov.

Teoretické východiská

Swapy sú založené na teórií komparatívnych výhod, strany v swapových obchodoch čelia úverovému riziku ako aj riziku pozície. Swapy sú syntetické cenné papiere, ktoré sú kombináciou dvoch dokonca aj viacerých finančných nástrojov, ktoré sa vyskytujú vo viacerých podobách. Swapy sú najmladšie základné finančné deriváty.

Swapový obchod

Swap alebo Swapový obchod, Swapová operácia alebo Swapový kontrakt je pojem pre mimo burzovné finančné kontrakty uzatvorené medzi dvoma subjektmi o budúcej výmene aktív alebo finančného toku za vopred dohodnutých podmienok, s vopred dohodnutým termínov a vopred dohodnutým spôsobom kalkulácie peňažných tokov.
Swapy môžeme charakterizovať ako zmluvne dohodnutú výmenu vopred určitého peňažného toku medzi dvoma alebo viacerými partnermi v určitých termínoch v budúcnosti. Dohodnutie swapu je často motivované zabezpečením určitých existujúcich otvorených pozícií, z právneho hľadiska nedochádza k zmene pôvodných veriteľských, dlžníckych vzťahov zúčastnených subjektov. Znamená to, že subjekty swapovej operácie zostávajú v plnej miere zodpovedné za svoje pôvodné záväzky, ktoré boli dôvodom dohodnutia swapu.

Plnenie nie je jednorázové

Charakteristickým znakom swapov, je ich plnenie nakoľko nie je jednorazové a tým sa odlišuje od ostatných finančných derivátov. Swapová dohoda sa dojednáva na dlhšie obdobie, a tu nastávajú periodické platby, väčšinou viazané na 3- mesačné alebo 6- mesačné úrokové obdobia. Na základe lehoty splatnosti sa najviac uskutočňujú swapy do 2 rokov (41%), alebo swapy od 2 do 5 rokov (32%), swapy od 5 do 10 rokov (22%) a nakoniec nad 10 rokov (5%). Swapové obchody sa spravidla neuzatvárajú priamo medzi swapovými partnermi (counterparties), ale ich sprostredkúvajú banky, prípade iné špecializované finančné inštitúcie.

Postavenie banky pri swape

Banky môžu nadobúdať dvojaké postavenie v úlohe sprostredkovateľov:

 • Ako sprostredkujúci „medzipartner“ (intermediary), ktorý vlastným menom uzatvára samostatné zmluvy s oboma swapovými partnermi, a teda aj sám ručí za plnenie oboch dohodnutých swapov, preberá riziko nesplnenia swapovej dohody niektorým z oboch swapových partnerov.
 • Ako čistý sprostredkovateľ (arranger, broker), ktorý zabezpečuje spojenie medzi oboma partnermi, prípadne poradenskú činnosť bez toho, aby preberal akékoľvek riziko nesplnenia obchodu niektorým zo zmluvných partnerov.

Vystupujú aj finančné inštitúcie, ktoré uzatvárajú swapy na vlastný účet a pre svoje vlastné potreby, dokonca aj ako otvorené pozície (principal, warehousing). Hlavne banky a investičné spoločnosti.
Kontrakty s rozdielmi (contracts for differences) sú swapy, syntetické papiere, sú s kombináciou 2 alebo viacerých čiastkových blokov. Dnes swapy s ktorými sa dnes obchoduje, obsahujú kombináciu 2 alebo viacerých nástrojov peňažného trhu ako napríklad nástroj s fixnou úrokovou sadzbou sa kombinuje s menovou transakciou.

Druhy swapov

Existuje viacero druhov swapov a tak si ich nasledovne opíšeme:

 1. Bazický swap (single single currency floating/ floating interest rate swap)
 2. Úrokový swap (single currency floating/ fixed interest rate swap- IRS)
 3. Kupónový swap
 4. Menový swap (forign-exchange swap- FX swap)
 5. Menový úrokový swap (currency fixed/fixed interest rate swap)
 6. Krížový menový úrokový swap (cross currency floating/ fixed or floating/ floating interest rate swap)
 7. Equitné swapy (equity swap)

Bazický swap

Bazický swap (single single currency floating/ floating interest rate swap), pod týmto pojmom sa rozumie zámena úroku vypočítaného pohyblivou úrokovou mierou z pomyslenej istiny za taký úrok, ktorý je vypočítaný inou pohyblivou úrokovou mierou z pomyslenej istiny, pričom obidve platby znejú na rovnakú zmenu.

Úrokový swap

Úrokový swap (single currency floating/ fixed interest rate swap- IRS) sú kombináciou finančných nástrojov s pevnou úrokovou sadzbou a nástrojov s pohyblivou úrokovou sadzbou (fixed-to- floating rate swap), môže ísť aj o kombináciu dvoch nástrojov s pohyblivými úrokovými sadzbami, ktoré sú viazané na rôzne základy, ako aj na diskontnú sadzbu centrálnej banky alebo na sadzby zo štátnych pokladničných poukážok (floating- to- floating rate swap), obidve platby znejú na rovnakú menu.

Kupónový swap

Kupónový swap fix za var.

Menový swap

Menový swap (forign-exchange swap- FX swap)pod týmto pojmom sa rozumie zámena jednej meny za druhú na základe spotového kurzu voči tejto mene platného ku dňu uzavretia obchodu alebo forwardového kurzu voči tejto mene platného ku dňu realizácie obchodu a spätná zámena tých istých mien po uplynutí dohodnutej doby podľa forwardového kurzu platného k takému dňu k splatnosti obchodu.

Menový úrokový swap

Menový úrokový swap (currency fixed/fixed interest rate swap) pod týmto swapom sa rozumie zámena jednej meny za druhú menu podľa spotového kurzu voči tejto mene platného ku dňu realizácie obchodu a spätná väzba tých istých mien po uplynutí dohodnutej doby podľa forwardového kurzu platného ku dňu splatnosti obchodu, pričom zmluvní partneri si budú počas dohodnutej doby platiť úroky podľa dohodnutých pevných úrokových mier zo zamenených objemov cudzích mien, zámena a spätná zámena cudzích mien môže byť aj pomyslená.

Krížový menový úrokový swap

Krížový menový úrokový swap (cross currency floating/ fixed or floating/ floating interest rate swap) pod týmto pojmom sa rozumie zámena jednej meny za druhú menu podľa spotového kurzu voči tejto mene platného ku dňu uzavretie obchodu alebo forwardového kurzu voči tejto mene platného ku dňu realizácie obchodu a spätná zámena tých istých mien po uplynutí dohodnutej doby podľa forwardového kurzu platného ku dňu splatnosti obchodu, pričom zmluvní partneri si budú počas vopred dohodnutej doby platiť úroky podľa dohodnutých úrokových mier, z ktorých aspoň jedna je pohyblivá, zo zamenených objemov cudzích mien, zámena a spätná zámena cudzích mien môže byť aj pomyslená.

Equitné swapy

Za equitné swapy sa považujú swapy na cenné papiere a akciové indexy, podobne ako úrokový swap, obsahuje základný equitný swap podliehajúce aktívum, platobné intervaly, pevnú úrokovú mieru a premenlivú úrokovú mieru vzťahujúcu na niektorý akciový index.

Spotové a forwardové operácie

Z hľadiska kombinácie forwardových operácií sa uskutočňujú 2 druhy swapov, a to kombinácia spotových a forwardových operácií- spot- forward swap a kombinácia forwardových operácií – forward-forward swap.
Existujú však aj také swapy, ktoré obsahujú zložku typu futures, forwardov alebo opcií. Swapy sa vyvinuli hlavne zo vzájomných podporných pôžičiek, ktoré vznikli vo Veľkej Británii, nakoľko britská vláda dlhé obdobie obmedzovala nákupy na investovanie v zahraničí. Prvý swap bol uskutočnení v roku 1981 medzi IBM a Svetovou bankou. Hlavným dôvodom pre ich vznik boli hlavne komparatívne výhody, dominantné postavenie jedného z partnerov, výmena rizika, rôzne hodnotenie situácie na finančných trhoch a pod. Swapy sú založené na tom, že rôzne inštitúcie, ktoré spolu obchoduj, majú rôzne komparatívne výhody, a z toto dôvodu môžu na transakcií zarobiť.

Menový swap

Menový swap je swapom kde je dočasná výmena jednej meny za druhú, pričom výmenný kurz je fixovaný, dokonca je eliminované kurzové riziko. Sú kombináciou menovej spotovej a termínovej operácie. Tieto swapy predstavujú predaj a nákup jednej meny za druhú so súčasným spätným nákupom a predajom po určitej dobe za vopred dohodnutý kurz, pričom objem transakcie zostáva nezmenený.

 • Dočasné financovanie v inej mene,
 • Predĺženie splatnosti už dohodnutých forwardov.

Druhy swapových obchodov:

 • Sell and buy (je okamžitý predaj základnej meny + terminovaný nákup základnej meny)
 • Buy and sell (je okamžitý nákup základnej meny + terminovaný predaj základnej meny)

Riziká, ktoré sú spojené s obchodovaním menových swapov s obchodovaním hlavne riziko straty z dôvodu nepriaznivej zmeny úrokového diferenciálu medzi oboma menami, ktoré sú súčasťou obchodu. Ak úroková sadzba na menu, ktorú sme predali, rastie alebo úroková sadzba na menu, ktorú sme kúpili, klesá resp. rozdiel týchto úrokových sadzieb sa vyvíja v neprospech dohodnutého obchodu, vtedy nastáva takáto situácia.

Druhy menových swapov

Menové swapy sú kontrakty na základe ktorých dochádza medzi dvoma zmluvnými partnermi, firmami, inštitúciami z rôznych štátov k vzájomnej výmene devizových platieb.
Poznáme niekoľko druhov menových swapov. Na základe toho aká úroková sadzba sa používa po celú lehotu swapu ich rozlišujeme na:

 • Menové swapy s fixnou úrokovou mierou – fixed- fixed currency swap
 • Menové swapy s kupónom, pri nich ide o kombináciu menového a úrokového swapu, uskutočňuje sa aspoň 1 platba založená na pohyblivej úrokovej miere – fixed-floating currency swap, alebo obidve pohyblivé sazby- floating-floating swap
 • Menový swap bez výmeny úrokových úhrad- devizový FX swap na základe tohto hľadiska ako sa kombinuje reálna výmena nominálnych hodnôt, môže ísť o tieto druhy:
  • Swap bez počiatočnej aj konečnej výmeny nom. hodnôt,
  • Swap bez konečnej výmeny nom. hodnôt,
  • Swap beu počiatočnej výmeny nom. hodnôt,
  • Swap s počiatočnou a konečnou výmenou nominálnych hodnôt.

Na základe kombinácie promptných a termínovaných obchodov môžu sa vyskytovať tieto druhy swapov :

 • Spot- forward swap, pri ktorom sa uzavrie zmluva o promptnom obchode a súčasne zmluva o termínovom spätnom obchode,
 • Forward- forward swap- uzavrie sa zmluva o termínovom obchode na obdobie t a súčasne sa uzavrie aj zmluva o rezervnom termínovom obchode na obdobie t+1.

Menové swapy s fixnou úrokovou sadzbou

Majú 3 hlavné zložky ako je nominálna hodnota, výmenný kurz a dve fixné úrokové sadzby. Pri tomto si dve protistrany vymenia nominálne hodnoty za vopred dohodnutý kurz. Väčšinou je to promptný kurz (priemer kurzu predaj a nákup), avšak je možné dohodnúť aj termínovaný kurz. Pri tomto swapo môže byť výmena nom. hodnoty fiktívna (nedôjde k žiadnej fyzickej výmene), alebo reálna nastane fyzická výmena. V oboch prípadoch je nom. hodnota swapu dôležitá, nakoľko sa použije na určenie úrokových platieb podľa podmienok swapu ako aj na určenie spätnej výmeny nom. hodnoty v čase dospelosti. Od veľkosti nom. hodnoty a od úrokových sadzieb závisia úrokové platby. V čase dospelosti swapu sa nom. hodnoty spätne vymenia za pôvodný dohodnutý výmenný kurz. Tieto swapy umožňujú vymeniť záväzky s fixnou úrokovou sadzbou v jednej mene na plne zabezpečené syntetické záväzky v inej mene.
Z časového hľadiska dochádza ku kombinácií spotových a forwardových obchodov alebo tiež ku kombinácií iba forwardových obchodov.
Spot- forward swap elektronický obchod, pri ktorom sa paralelne uskutoční rýchly obchod a súčasne sa uzatvorí aj zmluva o spätnom termínovom obchode. Delíme ich nasledovne:

 • Swap- in of cudzia mena (USD) – nákup cudzej meny ako USD za napríklad domácu menu GBP na promptnom trhu a súčasne predaj cudzej meny za domácu na termínovom trhu. Ide o vypožičanie si cudzej meny,
 • Swap- out of cudzia mena (USD) predaj cudzej meny ako USD za domácu menu GBP na promptnom trhu a súčasne nákup cudzej meny za domácu na termínovom trhu. V tomto prípade ide o vypožičanie si domácej meny a požičanie zahraničnej meny.

Pre kombináciu spot- forward swap sa sadzba vypočíta nasledovne:
Swap =termínovaný kurz-promptný kurz, a to znamená, že
Swap = FRP0T – SRP0 alebo FRN0T – SRN0 a potom
Swapová sadzba v % =1/T *[(FR0T – SR0)/ SR 0]* 100
Ak je FR0T väčší ako SR0, potom FR0T – SR0, je prémia v prípade ak je FR0T menšie ako SR0, potom FR0T – SR0 je diskont.
Pri kombinácií forward- forward swap ide o súčasné uzavretie zmluvy o termínovom obchode na daná obdobie t a uzavretie reverzného termínového obchodu na obdobie T (resp. t+1). Ak uzavrieme termínovaný obchod na nákup USD za GBP za daný devízový kurz o 3 mesiace a súčasne termínový predaj USD za GBP za daný devízový kurz o 6 mesiacov.
Swap = termínovaný kurz (T resp. t+1) – terminovaný kurz (t), čo zn., že
Swap= FRP0T – FRP0t, resp. FRN0T- FRN0T a
Swapová sadzba v % = (1/T-t) *[(FR0T – FR0t)/ FR0t]* 100
V prípade, ak FR0T je väčší ako FR0t, potom FR0T – FR0t je prémia,
V prípade, ak FR0T je menší ako FR0t, potom FR0T – FR0t je diskont.

Menové swapy s kupónom

Currency coupon swap alebo aj úrokový swap v 2 menách. Je to kombinácia menového a úrokového swapu. Je totožný s menovým swapom s fixnou sadzbou a počiatočnou a konečnou výmenou hodnoty nominálu, ale s jednou alebo oboma platbami na plávajúcej úrovni. Ako príklad doláre s fixnou úrokovou sadzbou možno vymeniť za libry s pohyblivou úrokovou sadzbou.

Dévizové FX swap

Tie sú špecifickým menovým swapom bez výmeny úrokových úhrad, t.j. swap zložený len z počiatočnej a konečnej výmeny nominálnych hodnôt.

Praktická časť a príklady

Príklad č.1

Na základe príkladu si objasníme fungovanie menového swapu.
Slovenská exportná firma očakáva príjem vo výške 500 000 poľských zlotých, ktorých má zinkasovať o 3 mesiace. Nakoľko chce firma predísť kurzovému riziku zaistí si výmenný kurz prostredníctvom forwardového menového obchodu.
Po uplynutí doby 3 mesiacov však zahraničný odberateľ pre problémy s likviditou požiada exportnú firmu o predlženie splatnosti záväzku o jeden mesiac, ale exportnej firme zostáva záväzok voči banke vyplývajúci z forwardového obchodu, avšak ak odberateľ bude s platením meškať vzniká problém s dodaním PLN.
Situáciu môžeme vyriešiť prostredníctvo menového swapu, nakoľko exportná firma uzatvorí s bankou 1- mesačný menový swap prostredníctvom, ktorého nakúpi PLN od banky so splatnosťou pôvodného forwardového obchodu a súčasne predá PLN prostredníctvom nového forwardového obchodu so splatnosť o 1 mesiac, tak si firma posunula splatnosť pôvodného forwardového obchodu o 1 mesiac.
Oproti finančným tokom v PLN stoja v opačnom smere ekvivalentné objemy v EUR od dohodnutého spotového alebo forwardového kurzu.

Príklad č. 2

Ide o pobočku americkej firmy na Slovensku, ktorá disponuje sumou 250 000 USD, ktorú získala na rozbehnutie podnikania a musí ju vrátiť po uplynutí 9 mesiacov. Prvé príjmy sú plánované tiež po uplynutí 9 mesiacov. Firma potrebuje eurové zdroje na úhradu faktúr, ktoré sú spojené so začiatkom podnikania.
Najefektívnejším riešením, ktorým sa dá tento problém vyriešiť so súčasnou elimináciou kurzového rizika je uzavretie 9- mesačného menového swapu s bankou. Firma banke predá USD pri aktuálnom spotovom kurze, čím získa EUR na krytie záväzkov a súčasne sa ale firma zaviaže k spätnej kúpe USD za EUR pri dopredu dohodnutom forwardovom fixnom kurze a to je spotový kurz upravený o úrokový diferenciál). Takto nakúpené doláre potom použije na splatenie dlhu voči materskej firme v USA.
Mali by sme predpokladať, spotový kurz vo výške 1,48 USD/1EUR, ďalej diferenciál vyjadrený v swapových bodoch predstavuje – 147 bodov, a ešte z toho odvodený forwardový kurz vo výške 1,4653 USD/1EUR.
V tomto príklade je objem EUR potrebný na spätný nákup USD väčší ako na začiatku transakcie (je to dôsledok rozdielneho úročenia EUR a USD, kde je EUR úročené vyššou úrokovou sadzbou ako USD), firma už dnes vie koľko bude potrebovať EUR na spätný nákup USD a tak eliminovala kurzové riziko.
Alternatívou v tomto prípade by firma na spotovom trhu predala doláre a potom ich kúpila naspäť pri spotovom kurze, ktorý bude o 9 mesiacov, a tak ju vystavuje kurzovému riziku. V prípade ak dolár posilní firma by potrebovala väčší objem EUR na kúpu USD, a tam by sa v eurovom vyjadrení úver predražil. Pri externom prípade by mohol prevýšiť jej plánované príjmy v EUR, a to by ohrozilo splatenie dlhu voči materskej firme, ak firma zariskuje o 9 mesiacov by bol kurz 1,4 jej kurzová strata by bola oveľa väčšia a predstavovala by 9652,51 EUR. Inou možnosťou by mohlo byť čerpanie 9 mesačného úveru v EUR, pri súčasnom uložení voľných dolárových prostriedkov na rovnakú splatnosť, ale z hľadiska jednoduchosti a efektívnosti využívania voľných zdrojov sa javí ako výhodnejšie uzavretie menového swapu.
Menové swapy sa spájajú s povinnosťou klienta zložiť na bežný účet určitý objem finančných prostriedkov, ktoré sa prevedú na kolaterálový účet alebo sa blokujú na bežnom účte. Finančné prostriedky blokované na bežnom účte alebo prostriedky a kolaterálovom účte slúžia ako zábezpeka pre prípad, že klient v dôsledku nepriaznivého vývoja na devízovom trhu nebude ochotný alebo dokonca schopný plniť záväzky z menového swapu. Vtedy ak nastane deň splatnosti obchodu sa zruší blokovanie prostriedkov na bežnom účte, čiže sa zruší kolaterálový účet prostriedky sa vrátia na bežný účet klienta. Treba poznamenať, že forwardový kurz nepredstavuje predpoklad banky o nasledujúcom budúcom vývoji devízových kurzov, ale je vypočítaný pomocou prepočtu, kde sú vstupnými hodnotami aktuálne devízové kurzy a trhové úrokové sadzby, tento kurz potom zohľadňuje aktuálny spotový kurz a úrokový diferenciál a to rozdiel v úročení vymieňaných mien.

Komentáře k článku Menové swapy (1)

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥