Čo sa mení v oblasti daní od 1.1.2023

V tomto článku sumarizujú daňové odborníčky Silvia Hallová a Ľubomíra Murgašová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton najpodstatnejšie daňové zmeny pre firmy a bežných ľudí, ktoré začnú platiť od 1. januára 2023.

Aplikácia európskej smernice k digitálnym platformám

 1. Finančná správa získava plný prístup k údajom o príjmov z digitálnych platforiem

Od 1.1.2023 budú platformy ako Booking, Airbnb, Uber či Bolt posielať údaje o príjmoch predávajúcich priamo daňovým úradom. Od nového roka vstupuje do platnosti novela zákona č. 250/2022 ako transpozícia európskej smernice DAC7, podľa ktorej digitálne platformy musia automaticky poskytovať informácie o svojich klientoch daňovým úradom. Informácie budú digitálne platformy posielať automaticky jednotlivým členským štátom, pričom prvýkrát pôjde o údaje príjmoch za rok 2023. Pravidlá smernice DAC7 a zákona č. 250/2022 sa vzťahujú na fyzické osoby aj firmy. Cieľom zmeny je zvýšiť kontrolu nad reálnymi príjmami z tovarov a služieb poskytovaných cez digitálne platformy. Výnimkou sú príjmy malých predajcov tovarov, ktorí vykonajú menej ako 30 činností s úhrnnými tržbami neprevyšujúcimi 2 000 eur, ktoré platformy nebudú reportovať. 

Novela zákona o dani z príjmov

 1. Prísnejšie posudzovanie prepojení firiem pri transferovom oceňovaní

Štát sprísňuje definíciu ekonomicky prepojených spoločností, ktoré sú pri transferových cenách prísnejšie posudzované. Ak bude súčet majetkových podielovblízkych osôb (napr. manžel a manželka)v dvoch vzájomne obchodujúcich spoločnostiach najmenej 25 %, budú sa tieto subjekty považovať za ekonomicky prepojené.Príklad: manžel má 100% podiel v spoločnosti Aa 15% v spoločnosti B a jeho manželka má tiež 15% podielv spoločnosti B. Podľa doterajšej legislatívy spoločnosti A a B neboli prepojené, od 1.1.2023 sa na základe zmeny už považujú za prepojené spoločnosti.„Štát sa snažíaplikovať pravidlá transferového oceňovania, čiže obchodovania za trhové ceny, na čo najväčší počet firiem v ekonomike, aby zvýšil daňové príjmy,“ vysvetľuje dôvody zmeny Silvia Hallová, partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

 1. Na transakcie do 10-tisíc eur sa nebudú uplatňovať pravidlá transferového oceňovania

Po novom sa na transakcie do 10-tisíc eur, resp. pri úveroch a pôžičkách do 50-tisíc eur nebudú vzťahovať pravidlá transferového oceňovania. Novela v tomto zmysle doplnila definíciu „významnej kontrolovanej transakcie“, za ktorú sa považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého závislá osoba dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. Za významný sa považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50000 eur.

Cieľom tejto úpravy je znížiť administratívnu záťaž malých podnikateľov pri transakciách s nízkou hodnotou, keďže na nevýznamné transakcie sa nebudú uplatňovať pravidlá transferového oceňovania,“ vysvetľuje S. Hallová. Doplnenie tejto definície do zákona o dani z príjmov nemá vplyv na zmenu definície významnosti pre účely vypracovania transfer pricingovej dokumentácie v zmysle Usmernenia ministerstva financií.

Do zákona sa dostala aj odvolávka na smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti. Je to snaha o čiastočné vyriešenie problému záväznosti uplatňovania smernice OECD v praxi a pri uplatňovaní záverov z daňových kontrol pri transferovom oceňovaní. „Podľa môjho názoru odvolávka rieši tento problém len čiastočne. Aby smernica OECD bola právne záväzná, je potrebný jej preklad do slovenského jazyka a úprava jej právnej záväznosti v legislatíve  v zmysle slovenských legislatívnych pravidiel, čo sa zatiaľ nestalo,“ hodnotí S. Hallová.

 1. Ak bude firma nakupovať službu mimo cenového rozpätia, musí doplatiť daň

Daňoví kontrolóri budú pri firmách, ktoré nemajú nastavené transferové oceňovanie na princípe nezávislej ceny, posudzovať, či sa napríklad ich ziskovosť nachádza mimo vnútrokvartilového rozpätia ohraničenomtrhovoudolnou a hornou hodnotou a stredom (mediánom).V takomto prípade môže správca dorubiť daň z príjmov podľa strednej hodnoty (mediánu) zistených nezávislých porovnateľných hodnôt. V rámci daňovej kontroly však môže firma obhájiť, že v rámci daného rozpätia nezávislých hodnôt použila firma inú hodnotu, a ak jej to daňový úrad uzná, základ dane sa upraví podľa tejto hodnoty.„V doterajšej praxi sa správca dane v rámci daňových kontrol snažil dorovnať rozdiel na úroveň mediánu, avšak nemal oporu v zákone. Od 1.1.2023 bude mať správca dane pri tomto kroku vyššiu právnu istotu, avšak je veľmi otázne, ako budú v týchto sporoch rozhodovať súdy. Každopádne, firmy budú mať menší manévrovací priestor pri daňovej kontrole, ak im správca dane spochybní tzv. benchmark a zároveň sa budú nachádzať mimo vnútrokvartilového rozpätia,“ vysvetľuje S. Hallová. 

 1. Preventívna reštrukturalizácia: nová možnosť, ako zachrániť firmy v zlej ekonomickej situácii

Novinkou je inštitút preventívnej reštrukturalizácie, jedno z opatrení Zákona o riešení hroziaceho úpadku v preventívnom konaní. Ide o odpustenie, resp. čiastočné odpustenie pohľadávok. Z ekonomického hľadiska zákon umožňuje daňovýodpis pohľadávky a zavádza možnosť tvorby daňových opravných položiek k takýmto typom pohľadávok.„Uvedená legislatívna úprava je pozitívna pre veriteľov, keďže im umožní tvorbu daňových opravných položiek a odpisov do daňových výdavkov. Naopak, zákon nanešťastie neupravuje prípady u dlžníkov, ktorí odpisom záväzkov budú musieť výnosy zdaniť napriek tomu, že sú v hroziacom úpadku,“ hodnotí S. Hallová.

 1. Zdanenie úrokov z dlhopisov

Do zákona o dani z príjmov sa opätovne vrátila povinnosť zdaniť úroky plynúce z dlhopisov vyplácané slovenskými rezidentami do zahraničia. Jedinou výnimkou zostali len štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky, ktoré sa u nás pri výplate úrokov do zahraničia nezdaňujú. Uvedené zdanenie sa bude vzťahovať aj na už emitované dlhopisy, čo zníži atraktivitu už emitovaných dlhopisov. 

Zmeny  v oblasti DPH

 1. Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach

S cieľom zlepšiť platobnú disciplínu na Slovensku navrhuje štát nové opatrenia, ktoré majú dopady na dodávateľov aj odberateľov tovarov a služieb.

Zmeny u dodávateľa

 • Rozširuje sa rozsah oprávnených neuhradených pohľadávok, z ktorých si platiteľ môže dodatočne žiadať DPH od štátu prostredníctvom opravy základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach.
 • Ruší sa možnosť požiadať o opravu pri nevymožiteľných pohľadávkach s nízkou hodnotou do 300 eur s DPH, ak nebola uhradená viac ako 12 mesiacov. Namiesto toho sa zavádza nová možnosť uplatniť opravu základu dane, a to za nasledujúcich podmienok:
  • uplynulo 150 dníod splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, v rozsahu, v akom nebola zaplatená, a táto pohľadávka
   • nie je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky;
   • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
   • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní.

Uvedenú opravu základu dane môže vykonať dodávateľ už pri neuhradených pohľadávkach, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022.

Dodávateľovi sa tiež dopĺňa povinnosť vrátiť takto uplatnenú DPH, ak mu odberateľ dodatočne úplne alebo čiastočne uhradí dodávku tovaru či služby.

 • Spresňujú sa dodatočné podmienky, kedy musí dodávateľ vrátiť vyžiadanú DPH od štátu.
  • Dodávateľ vráti dodatočne vyžiadanú DPH, ktorú si uplatnil na základe domáhania zaplatenia pohľadávky žalobou na súde, ak dodávateľ vezme žalobu späť, dôjde k zastaveniu súdneho konania z dôvodov na strane dodávateľa alebo súd úplne alebo sčasti neprizná platiteľovi uplatňovaný nárok.

Povinnosť dodávateľa vyhotoviť o oprave doklad zostáva zachovaná.

Zmeny u odberateľa (platiteľa DPH)

 • Odberateľ, ktorý je platiteľom DPH, je povinný vrátiť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, ak za ne úplne alebo čiastočne nezaplatil dodávateľovi do 100 dní od uplynutia splatnosti záväzku. Uvedené sa uplatní iba vtedy, ak bola DPH účtovaná na faktúre alebo inom doklade.
 • Odberateľovi vzniká povinnosť vrátiť DPH pri neuhradených záväzkoch oveľa skôr, ako vzniká nárok dodávateľovi na dodatočné vyžiadanie DPH od štátu. Preto sa odberateľ nemôže spoliehať iba na obdržanie opravného dokladu od dodávateľa, ale musí si sám sledovať saldokonto záväzkov.
 • Povinnosť vrátiť odpočítanú DPH má aj taký odberateľ – platiteľ DPH, ktorý sa dostal do konkurzu, oddlženia alebo reštrukturalizácie a dostane od dodávateľa opravný doklad.
 • Odberateľ vracia DPH iba v takom rozsahu, v ktorom si ju predtým odpočítal, t.j. odberateľ zohľadní prípadné pomerné odpočítanie DPH, úpravy odpočítateľnej dane alebo túto povinnosť zohľadní pri odpočítaní DPH pri registrácii.
 • V prípade oneskorenej úhrady za dodanie vzniká odberateľovi dodatočné právo odpočítania DPH v rozsahu, v ktorom uhradil záväzok dodávateľovi.

Uvedená zmena sa uplatní na záväzkyza dodanie tovaru alebo služby, pri ktorých 100 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022 a záväzok nebol uhradený.

Ďalšiu zmenou pre odberateľov je, že sa pri oprave základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky zavádza fikcia doručenia opravného dokladu, ktorý vystavuje a doručuje dodávateľ. Ak odberateľ nedostal opravný doklad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu bol odoslaný, má sa za to, že tento doklad dostal v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca.Napriek tomu, že odberateľ taký doklad nedostane, má povinnosť vrátiť odpočítanú DPH, ak si dodávateľ uplatnil opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach a preukáže, že doklad odoslal.

„Toto ustanovenie uľahčuje výber DPH štátom od odberateľa, kedy si takticky nepreberá poštu. Každopádne pozitívne hodnotím, že sa štát snaží motivovať odberateľov zlepšiť platobnú disciplínu, aj keď v tomto prípade represívne formou dočasného zrušenia nároku na odpočítanie DPH. Zároveň oceňujem, že sa zvýšila hodnota pohľadávky, z ktorej si dodávateľ bude môcť dodatočne vyžiadať DPH od štátu. Súčasne sa skracuje aj doba, kedy si dodávateľ môže uplatniť tento nárok, a to z dvanástich mesiacov na 150 dní po splatnosti. Verím, že uvedené zmeny pomôžu podnikateľom, ktorí budú môcť v kratšom časezískať späť aspoň DPH. Je to určitá pomoc v situácii, keď im odberateľ za plnenie vôbec nezaplatil,“ hodnotí zmeny Ľubomíra Murgašová.

 1. Zjednodušenie pre oslobodené finančné, poisťovacie činnosti a dodanie a nájom nehnuteľností

Zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú výhradne finančné, poisťovacie činnosti alebo dodanie a nájom nehnuteľností (napr. domov, bytov, nebytových priestorov pre spotrebiteľa), na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od DPH, sa už nemusia registrovať pre DPH po dosiahnutí obratu po 1.1.2023. Súčasní platitelia, ktorí dodávajú iba tieto oslobodené služby alebo dodávajú nehnuteľnosť s oslobodením od DPH, môžu po prvom januári požiadať o zrušenie svojej DPH registrácie. Uvedená zmena odbremení vybraných platiteľov od podávania DPH priznaní a kontrolných výkazov.

Ak sa daňový subjekt, ktorý dodával výlučne tieto oslobodené plnenia, nestihol zaregistrovať do 31.12.2022, po 1.1.2023 tak už urobiť nemusí, ani nemusí spätne podať DPH priznania za obdobia, kedy táto zmena ešte neplatila.

„Táto zmena je jednoznačne pozitívom, keďže znižuje administratívne bremeno pre poisťovne, finančnéinštitúcie a firmy poskytujúcedodanie vybraných oslobodených plnení od DPH,“ hodnotí Ľubomíra Murgašová.

 1. Vrátenie odpočítanej DPH pri krádeži

V prípade, že platiteľovi DPH bol odcudzený majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur a dobou použiteľnosti viac ako rok a zároveň nejde o zásobu, nemusí vrátiť celú odpočítanú DPH. Po novom má platiteľ povinnosť vrátiť iba pomernú časť odpočítanej DPH prislúchajúcej k „fiktívnej“ daňovej zostatkovej cene, pričom sa na tento majetok bude nazerať, akoby sa odpisoval štyri roky.

 1. Znížená sadzba DPH pre reštauračné a stravovacie služby a vleky od 1.1. do 31.3.2023

Národná rada SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorým sa rozširuje okruh vybraných tovarov a služieb so zníženou, 10% sadzbou DPH v období od 1.1.-31.3.2023pre nasledujúce služby:.

 • preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi;
 • sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu;
 • vstupné do umelých kúpalísk (napr. aquaparky);
 • reštauračné a stravovacie služby (avšak výlučne len na poskytnutie reštauračnej službyv zmysle nariadenia EÚ s podpornými službami ako obsluha, priestory na konzumáciu, umývateľný riad a príbor, poskytnutie toaliet pre zákazníkov, pripadne šatní a priestoru pre zákazníkov, t.j. mimo dovozu jedla, okienkového výdaja alebo stánkového predaja jedla.

Uvedená zmena bola prijatá parlamentom s cieľom podporiť turistický ruch na Slovensku a pomôcť prevádzkam prekonať energetickú krízu a kompenzovaťstratyz obdobia pandémie.

„Vo všeobecnosti má uplatnenie znížených sadzieb DPH za cieľ zlacniť vybrané tovary a služby pre konečného spotrebiteľaako súčasť sociálnych opatrení napríklad na zníženie cien liekov, zdravotných pomôcokči niektorých základných potravín. Znížená sadzba DPH by však nemala kompenzovať zisky podnikateľom, čo by mohol byť presne prípad tejto zmeny.

Je navyše zrejmé, že nižšia DPH nepomôže všetkým gastroprevádzkam. Najväčší prínos očakávame v prípade lyžiarskych stredísk. Bude zaujímavé sledovať, či spotrebitelia reálne uvidia zlacnenie služieb, alebo zníženie DPH bude výlučne sanovať zisky týmto podnikateľom,“ komentuje zmenu Ľubomíra Murgašová zo spoločnosti Grant Thornton.

Gastroprevádzkamspôsobí narýchlo prijaté zníženie DPH ďalší problém v IT. Budú musieť vyriešiť nastavenie IT systémov a ekasy tak, aby už od 1.1.2023 vedeli vystavovať faktúry s rozličnou sadzbou DPH pri rozvoze jedla a pri konzumácii v priestore reštaurácie. „Na túto zmenu nechal štát podnikateľom iba zopár dní, čo je totálne nedostatočné.Okrem toho si rovnakým cvičením budú musieť podnikatelia prejsť znovu v apríli, keďže od 1.4.2023 už nebude platiť znížená sadzba.Samozrejme, parlament môže novelou platnosť predĺžiť,“komentuje ďalšie komplikácie Ľ. Murgašová a dodáva: „Negatívne tiež vnímam polarizovanie spoločnosti a podnikateľov, kedy štát poskytuje tieto benefity iba pre určitý úzky okruh podnikateľov. Dnes nie je vôbec jasné, aký veľký vplyv na štátny rozpočet bude mať táto dočasná zmena a či bude mať štát na pokrytie dotácie vybraným podnikateľom financie z vlastných zdrojov. Nebola by som prekvapená, keby tento narýchlo prijatý návrh Slovensko financovalo z drahých úverov na finančnom trhu.

Aktuálne rokovania o štátnom rozpočte hovoria o trvalom znížení DPH na 10 % pre gastro a športoviská, zatiaľ však toto rozhodnutie nie je legislatívne podchytené (t.j. zmena vstupuje do platnosti od 1.1.2023 ako dočasná).

 1. Malé zásielky kávy a čajov s možným oslobodením od DPH

Zavádza sa definícia dovozu malej zásielky tovaru neobchodného charakteru pre kávu a čaj z dôvodu rozdielov pri vyrubovaní cla a DPH. Ak bude obsah malej zásielky neobchodného charakteru pozostávať z kávy, kávového extraktu a esencie, alebo čaju, čajového extraktu alebo esencie, uplatnenie oslobodenia od dovoznej DPH bude závisieť aj od splnenia množstevných obmedzení.

 1. DPH pri dovoze nového auta splatná do 7 dní

Predlžuje sa lehota na zaplatenie DPH pri nadobudnutí nového motorového vozidla z iného členského štátu, ak daňový úrad neoznámil osobné číslo účtu daňovníkovi. DPH bude splatná do siedmich dní od doručenia oznámenia o osobnom čísle daňovníka daňovým úradom.

 1. Ruší sa povinnosť otvoriť daňovú kontrolu pri oneskorenej registrácii DPH

Pri oneskorenej DPH registrácii už nebude mať daňový úrad povinnosť otvoriť daňovú kontrolu, ak z mimoriadneho DPH priznania vyplynie daňovýpreplatok. Daňový úrad môže preveriť hodnoty v priznaní aj inak (napr. výzvou, miestnym zisťovaním).

Komentáře k článku Čo sa mení v oblasti daní od 1.1.2023 (1)

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥