Platobné peňažné operácie

Financie a platobné operácie

Financie predstavujú peňažné operácie s reálnymi peniazmi, prostredníctvom ktorých dochádza k zmene peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov. Tieto peňažné operácie môžeme súhrnne označiť ako finančné operácie. Členia sa na dve základné zložky a to:

 1. finančné operácie v užšom zmysle, čiže platobné peňažné operácie
 2. finančné operácie v širšom zmysle, ku ktorým patria okrem platobných aj transformačné a emisné peňažné operácie

Platobné peňažné operácie podľa ich ekonomickej podstaty možno rozčleniť do 6 skupín. Uvedených 6 skupín označujeme ako platobné peňažné operácie alebo peňažné platby:

 • fiškálne peňažné operácie
 • kreditné peňažné operácie
 • asekuračné peňažné operácie
 • sekuritné peňažné operácie
 • dôchodkové peňažné operácie
 • tovarovo peňažné operácie

Fiškálne peňažné operácie

Pre tieto peňažné operácie je charakteristické, že zmena peňažnej zásoby určitého ekonomického subjektu, ktorú spôsobujú, má definitívny, resp. nenávratný charakter. Zo zmeny peňažnej zásoby uskutočnenej súčasnosti nevyplývajú nijaké dôvody na prípadné zmeny peňažnej zásoby tohto ekonomického subjektu v budúcnosti.
Fiškálne peňažné operácie majú prevažne obligatórny charakter a príslušné ekonomické subjekty sú podľa zákona povinné uskutočniť tieto platobné peňažné operácie. Ide o priame a nepriame dane, platenie cla a iných správnych a súdnych poplatkov.
Fiš. peň. op. sa netýkajú iba príjmov do štátnej pokladnice, ale aj výdavkov. Treba sem zaradiť prídely rozpočtovým, príspevkovým, prípadne aj iným organizáciám. Dominantné postavenie majú fiškálne peňažné operácie vo sfére verejných financií a typické sú pre tú ich oblasť, ktorú označujeme daňovnníctvo.

Kreditné peňažné operácie

Charakteristický je dočasný alebo návratný aspekt zmeny peňažnej zásoby príslušného ekonomického subjektu. To znamená, že zväčšenie peňažnej zásoby určitého ekonomického subjektu v súčasnosti kreditnou operáciou spôsobí adekvátne zmenšenie jeho peňažnej zásoby v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti. Kreditné peňažné operácie sú typické pre tú oblasť finančníctva, ktorú označujeme ako bankovníctvo.

Asekuračné peňažné operácie

Nazývajú sa aj poisťovacie peňažné operácie. Charakterizujú ich dve črty:

 • podmienená návratnosť peňažných prostriedkov (ak sa stane určitá udalosť – poistná udalosť)
 • neekvivalentnosť vrátenej sumy v porovnaní s vloženou (peniaze vyplatené na poistnej udalosti sú buď menšie alebo väčšie ako tie, ktoré daná osoba odviedla)

Asekuračné peňažné operácie sa realizujú jednak v oblasti súkromného, čiže trhového majetkového a osobného poistenia, jednak v oblasti verejného poistenia – sociálne a nemocenské poistenie. Asekuračné operácie môžu mať charakter obligatórnych (verejné poistenie) a fakultatívnych (súkromné poistenie) peňažných platieb.

Sekuritné peňažné operácie

Predstavujú nákup a predaj už emitovaných cenných papierov, ale aj emitovanie nových CP. Sú to napríklad operácie s akciami, štátnymi a komunálnymi dlhopismi, s obligáciami komerčných bánk a iných podnikateľských subjektov. Podstatná časť sekuritných peňažných operácií sa uskutočňuje prostredníctvom búrz. Túto zložku finančníctva označujeme ako burzovníctvo.

Dôchodkové peňažné operácie

Tieto pen op sa v rozhodujúcej miere týkajú obyvateľstva, čiže FO. Znamenajú výplatu troch druhov dôchodkov:

 1. pracovné dôchodky – mzdy, platy, prémie, štipendiá, autorské honoráre
 2. sociálnych dôchodkov – starobných, vdovských, invalidných, sirotských, materskej…
 3. kapitálových – úrokov z depozít na VK a účtoch v bankách, dividend, akcií.

Teda dôchodok je peňažný príjem pracovného, sociálneho, kapitálového charakteru.
Dôchodkové peňažné operácie sú špecifické pre tú oblasť finančníctva, ktorá sa označuje ako financie obyvateľstva alebo financie domácností.

Tovarovo peňažné operácie

Také peňažné operácie, ktorými sa sprostredkúva kúpa alebo predaj tovarov medzi jednotlivými ekonomickými subjektami. Tieto peňažné operácie majú predovšetkým formu tržieb podnikového sektora, t.j. výrobných, obchodný, dopravných a iných podnikov. Tov-peň operácie charakterizuje ekvivalentná výmena peňazí za tovary a služby. Táto skupina peňažných operácií je typická pre oblasť finančníctva, ktorú označujeme ako podnikové financie.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥