Osobitné formy financovania

Medzi osobitné formy financovania zamerané na dlhodobé hľadisko patria:

 • Lízing
 • Forfaiting
 • Franchising

Medzi osobitné formy financovania zamerané na krátkodobé hľadisko patria:

 • Faktoring
 • Rôzne formy finančnej pomoci

Lízing

Lízing je strednodobá až dlhodobá úverová forma. Považuje sa za najčastejšie využívanú formu získavania externých zdrojov financovania a podnikateľské subjekty vyhľadávajú lízing pre potreby získavania dlhodobého hnuteľného majetku. Forma financovania, ktorú malé a stredné podniky využívajú pomerne často prevažne na získavanie dlhodobého majetku. Lízing členíme z vecného hľadiska na nepriamy a priamy:

 • nepriamy lízing – ide o trojstranný vzťah medzi dodávateľom predmetu lízingu, prenajímateľom (lízingová spoločnosť) a nájomcom (podnik, ktorý sa stáva užívateľom predmetu lízingu),
 • priamy lízing – je to dvojstranný vzťah, ak výrobca/dodávateľ predmetu lízingu je zároveň prenajímateľ.

Podľa typu lízingu:

 • operatívny – ide o krátkodobý prenájom špeciálneho zariadenia na dobu kratšiu ako je jeho životnosť. Prenajímateľ predmet nájmu, ktorého je vlastníkom, udržiava a spravuje, nakoľko ho môže následne poskytnúť na prenájom ďalším nájomcom.
 • finančný – ide o trojstranný dlhodobý vzťah, ktorý umožňuje nájomcovi získať hnuteľný majetok bez toho, aby musel zaň zaplatiť okamžite. Po uplynutí doby nájmu nájomca nadobúda vlastníctvo k predmetu nájmu.

Forfaiting

Forfaiting predstavuje odpredaj pohľadávky exportéra pred lehotou jej splatnosti spravidla prevyšujúcu jeden rok. Pohľadávky kupuje špeciálna organizácia – forfaiter, ktorý pri kúpe pohľadávky uhradí exportérovi sumu pohľadávky zníženú o svoju províziu. Forfaiter, čiže banka je ten, kto odkupuje strednodobé a dlhodobé pohľadávky pred dátumom ich splatnosti. Využíva sa najmä pri zahraničnom obchode, pri ktorom banka odkúpi také pohľadávky, ktoré sú zaručené avalom subjektu zo zahraničia (zvyčajne bankou). Takmer pravidlom je zaistenie forfaitingového obchodu zmenkou.)

Franchising

Franchising je podnikanie založené na zmluvnom vzťahu medzi silnou zavedenou spoločnosťou, ktorá je organizátorom vzťahu, a obvykle začínajúcim, samostatne financovaným a nezávislým malým podnikom. Ide o systém predaja výrobkov, služieb alebo technológii.)

Faktoring

Faktoring je moderná finančná služba, založená na postupovaní pohľadávok, ktoré vznikajú z dodávok tovarov alebo služieb na otvorený úver. Pre faktoring a forfaiting je spoločnou a charakteristickou vlastnosťou úverový obchod založený na odkupe pohľadávok. V niektorých odborných publikáciách sa preto stretávame i s pojmom Odkup pohľadávok (factoring, forfaiting).

Rôzne formy finančnej pomoci

 • pôvodné i dodatočné vklady vlastníkov – vlastný kapitál získava podnik pri svojom vzniku formou vkladov vlastníkov, čo sa považuje podľa členenia zdroja za externý a podľa vlastníka za vlastný. Vlastník vkladá do podniku vklad vo forme vlastných peňažných úspor, alebo nehnuteľného majetku prípadne hnuteľného majetku,
 • alternatívne cudzie finančné zdroje – v ekonomike sú alternatívne zdroje považované za nové formy získavania financií, ktoré jednotlivé podnikateľské subjekty využívajú iba v malej miere.
 • súkromné kapitálové zdroje – Private equity investície – finančná pomoc z európskej únie – štátna pomoc – podpora malého a stredného podnikania z iných zdrojov. Súkromné kapitálové zdroje – strednodobé až dlhodobé zabezpečenie investícií do vlastného imania podniku, ktoré môžeme členiť na skupiny: – venture kapitál – buy-out – mezanínové financovanie – reštrukturalizácia.

Jednotlivé zdroje plynú do podniku priamou alebo nepriamou formou vlastného kapitálu zväčša nie je dosť, preto sa chýbajúci potrebný kapitál obstaráva z cudzích zdrojov.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥