Daňová politika Slovenskej republiky

Požiadavky na efektívny daňový systém

Všeobecný názor hovorí, že dobrý daňový systém by mal mať týchto 5 vlastností:

 • Ekonomická efektívnosť – dane majú vplyv na chovanie spotrebiteľov, preto by daňový systém a nemal spôsobovať veľké rozdiely v cenách a úžitku z rôznych druhov činností.
 • Spravodlivosť – treba zvážiť, že spotreba tvorí základ pre určenie výšky daní a príjmy sa rovnajú súčtu spotreby a úspor. Každý daňový systém je nevyhnutne nespravodlivý
 • Administratívna jednoduchosť – daňový systému má byť jednoduchý, aby sa dal ľahko uplatňovať. Fungovanie d systému je pomerne nákladné a to pre daňové úrady ale aj daňové subjekty.
 • Flexibilita – daňový systém by mal pružne reagovať na zmeny v ekonomike
 • Politická prehľadnosť daňového systému – prehľad koľko a kam daňovníci platia, legislatívne zmeny daní.

Daň je finančná kategória, ktorá vyjadruje finančný vzťah medzi daňovníkom a štátom. Je to najdôležitejšia príjmová položka verejného rozpočtu, ktorá má nútený charakter.

História daňových systémov vo svete

 • V období liberalizmu vychádzala ekonomická teória z princípu čo najnižšieho daňového zaťaženia.
 • Naopak v období 30. rokov 20. storočia John Maynard Keynes presadzuje tendencie maximalizácie daní ako hlavného zdroja aktívnej fiškálnej politiky.
 • 70. roky 20. storočia – dane boli také vysoké, že sa strácala motivácia podnikať, znamenalo to vysoké daňové úniky.
 • 80. roky 20. storočia – dane sa začali znižovať.

Pri nízkych daňových sadzbách rastie výnos štátu s rastom daňovej sadzby do určitého bodu, ktorý sa nazýva Lafferov bod. Daňové teórie sa orientujú na riešenie a hľadanie optimálneho daňového zaťaženia.

Náležitosti daní

Základnými náležitosťami daňových zákonov rozumieme súbor finančno- správnych opatrení, ktoré musí mať každá daň. Z formálno právneho hľadiska je daň povinná, zákonom určená platba, ktorá sa spravidla pravidelne opakuje a musí sa odvádzať v presne určenej výške a v presne stanovených lehotách. Z ekonomicko- finančného hľadiska je daň finančnou kategóriu, pomocou ktorej je vyjadrený finančný vzťah medzi daňovníkom a štátom založenom na zásade neekvivalentnosti. Základné formálne náležitosti sú pri každej dani odlišné, avšak k základným náležitostiam daní patria:

 • Subjekt dane – môže to byť FO alebo PO, ktorá má príjmy alebo majetok, resp. vykonáva činnosť podliehajúcu dani, a ktorej zákon uložil povinnosť platiť dane – je to daňovník. Je to tiež FO alebo PO, ktorá je zo zákona povinná daň vypočítať, vybrať od daňovníka a odviesť do určitej lehoty správcovi dane – v tomto prípade je to platiteľ dane.
 • Objekt dane- je predmetom zdanenia, veličinou, z ktorej sa daň vymeriava. Predmetom môže byť majetok, príjem, alebo vykonávanie určitej činnosti.
 • Základ dane- je numericky vypočítaný, kvantitatívne vyjadrený objekt dane. Určuje sa z neho výška daňovej povinnosti, jeho úpravou o pripočítateľné a odpočítateľné položky vzniká upravený základ dane.
 • Sadzba dane- predstavuje meradlo na vyčíslenie výšky konkrétnej dane. Je to % vyjadrenie výšky dane, ktoré má vplyv na výpočet dane. Je zákonom určená. Sadzba môže byť: pevná, pohyblivá, kombinovaná.
 • Oslobodenie od dane – môže sa vzťahovať na určitý okruh daňového predmetu alebo na určitú skupinu daňových subjektov
 • Predpis a výber dane – uskutočňuje sa podľa dane, napr. daňovým priznaním, daň vyberaná zrážkou
 • Zdaňovacie obdobie – časový úsek zhodný s účtovným obdobím, za ktorý sa príslušná daň vymeriava. Môže byť ročné alebo mesačné zdaňovacie obdobie.
 • Daňové sankcie- vyjadrujú spôsob postihu za nesplnenie platobných povinností, čiže za oneskorenie alebo nezaplatenie, resp nezaplatenie v požadovanej výške. Môžu to byť penále, pokuty, alebo úrok z omeškania
 • úľava na dani – čiastka o ktorú sa znižuje daň. Môže mať podobu odpočtu od daňového základu, zníženia daňovej sadzby alebo odpustenie dane.
 • nezdaniteľným minimom – je to čiastka, ktorá nepodlieha zdaneniu
 • splatnosť dane – termín, do ktorého je potrebné daň zaplatiť
 • minimálna daň – daňová povinnosť uplatňovaná voči daňovníkom, ktorí nevykázali zisk. Využíva sa pri dani z príjmov podnikateľských subjektov.
 • daňové priznanie – oznámenie daňovníka, v ktorom uvádza údaje potrebné na určenie výšky jeho daňovej povinnosti.
 • daňové hlásenie – podáva sa, keď sa daň zaplatí alebo sa splatí jej čiastka.

Daňová sústava v Slovenskej republike

Od roku 2005 má slovenská daňová sústava novú podobu. Člení sa na dve základné skupiny – na priame a nepriame dane. D.S. sa zjednodušila, v novej sústave sa viac využíva nepriame zdanenie, čiže majú vyšší podiel na štátnom rozpočte.
Dane tvoria až 90% príjmovej stránky štátneho rozpočtu. Niektoré výdavky štátu smerujú k občanovi priamo ( výpomoci, podpory, štátna prémia) iné sprostredkovane (zdravotníctvo, školstvo, kultúra) Zavedenie nepriamych daní bolo do značnej miery ovplyvnené úsilím harmonizovať daňový systém v EÚ. Predmetom zdanenia pri dani z pridanej hodnoty – DPH sú všetky dodávky tovaru a služieb, ako aj dovozy tovaru, a sú dominantné v sústave daní v SR.
Spotrebné dane sú uplatňované samostatne a sú stanovené pevnou čiastkou na jednotku. Tieto dane výrazne zvyšujú podiel daní na celkových príjmoch štátneho rozpočtu. Nepriame dane sa vyberajú pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, započítavajú sa do cien, a tak vlastne nepriame dane znáša kupujúci. Pri priamych sa vyberanie uskutočňuje bezprostredne od jednotlivých daňovníkov a nemožno ich prenášať na iné osoby. Daňová sústava má jednotný prístup ku všetkým FO a PO, vytvára im rovnaké podmienky na hospodárenie. Do daňovej sústavy nepatria platby, ktoré sú účelové, ako napr. poistné na financovanie potrieb zdravotného, nemocenského a dôchodkového zabezpečenia, ako aj podpôr v nezamestnanosti.
Rôzne európske krajiny majú rôzne daňové sústavy. Odlišnosti nájdete v článku Zahraničné daňové systémy.

Nepriame dane

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty  – DPH je svojou ekonomickou podstatou všeobecnou spotrebnou daňou, ktorá zaťažuje konečného spotrebiteľa, ale ktorú odvádza dodávateľ. Zaťažované sú ňou výrobky a služby pri každom predaji od začiatku výrobného cyklu až po distribúciu ku konečnému spotrebiteľovi. Spôsob výpočtu daňovej povinnosti je stanovený z odvodu salda DPH(rozdiel medzi DPH na vstupe a na výstupe).
Mechanizmus DPH zaisťuje, aby platiteľ dane odviedol daň len z tej časti hodnoty výrobku, ktorú sám pridal. Pri rešpektovaní ekonomických podmienok a odporúčaní EÚ je určitý okruh činností, resp PO a FO, oslobodený od daňovej povinnosti. Kritéria sú hlavne sociálne dôvody, náročnosť určenia základu dane a odporúčania zahraničných expertov. DPH nepodlieha ani vývoz tovaru a služieb, a taktiež medzinárodná preprava osôb, tovaru a peňazí. Je však pri nich umožnený odpočet dane zaplatenej pri nákupe vstupov.
Hlavné výhody DPH:

 • vzťahuje sa na všetky podnikateľské subjekty – čiže všeobecnosť zdanenia
 • neutralita zdanenia z hľadiska konkurencie
 • eliminácia daňových únikov
 • je tiež stabilný príjem pre štátny rozpočet
 • zamedzuje kumuláciu zdanenia

Nevýhody DPH:

 • mení cenu tovarov a služieb
 • neberie ohľad na príjmovú situáciu spotrebiteľa
 • správa dane je pomerne náročná
 • nárast administratívnych povinností
 • vplýva na rast cien a teda aj na infláciu.

Platiteľmi DPH sú FO al PO, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia. Sú to osoby:

 1. ktorých obrat za posledných 12 mesiacov dosiahol sumu 1 500 000Sk
 2. ktoré vykonávajú plnenie na základe zmluvy o združení, ak celkový obrat všetkých týchto osôb dosiahol 1 500 000SK
 3. osoby, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky si môžu podať žiadosť kedykoľvek

Od daňovej povinnosti je oslobodený okruh činností, pri ktorých by bolo ťažko uskutočniteľné vyberanie dane. Pri týchto činnostiach nemá platiteľ nárok na odpočet dane na vstupe. Patria sem napr: poštové služby, finančné služby, poisťovacie služby, výchovné a vzdelávacie služby, služby sociálnej pomoci, kultúre služby, …

Spotrebné dane

V SR máme tieto druhy spotrebných daní, pričom každú z nich upravuje osobitný zákon:

 • Spotrebná daň z piva – platiteľom je PO al FO, ktorá v tuzemsku pivo vyrába, alebo ktorej sa má vyvážané alebo dovážané pivo prepustiť do navrhovaného režimu.. Predmetom je pivo vyrobené alebo dovezené do tuzemsku. Základom je množstvo piva, pri kt vznikla daňová povinnosť vyjadrené v hektolitroch. Sadzby sú stanovené v € za koncentráciu piva. Daň sa vypočíta ako súčin piva v hektolitroch a príslušnej sadzby.
 • Spotrebná daň z vína – platiteľom FO al PO, ktorá víno vyrába, alebo dováža. Predmetom sú hroznové vína, šumivé vína, dezertné a vína vyrobenú al dovezené v tuzemsku. Základom je množstvo vína, vyjadrené v hektolitroch. Sadzby dane sú určené v € za hektoliter, Daň sa vypočíta ako súčin vína v hektolitroch a príslušnej sadzby.
 • Spotrebná daň z liehu – platiteľ je výrobca, kupujúci, dovozca alebo vývozca, správa štátnych hmotných rezerv SR. Predmetom je lieh vyrobený alebo dovezený do tuzemska. Základom je množstvo liehu vyjadrené v litroch absolútneho alkoholu. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a určitej sadzby dane €/l
 • Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov – platiteľ – FO al PO, ktorá vyrába tabakové výrobky. Predmetom je tabak a tabakové výrobky vyrobené al dovezené v tuzemsku. Základom dane je množstvo tabak výrobkov, vyjadrená v ks alebo kg. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a určitej sadzby dane určenej v €/kg.
 • Spotrebná daň z minerálnych olejov – predmetom sú minerálne oleje vyrobené alebo dovezené na daňové územie. Základom je množstvo oleja vyjadrené v litroch alebo kg. Sadzba dane je podľa druhu oleja v € za 1000 lit, príp. 1000 kg

PRIAME DANE

Daň z príjmov fyzických osôb

Daňovníkom dane z príjmu fyzických osôb je FO, ktorá má na území SR trvalý pobyt, alebo sa tu obvykle zdržiava (min 183 dní v roku) a majú tzv. neobmedzenú daňovú povinnosť, a to z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR, ako aj zo zdrojov v zahraničí. Alebo ak majú tzv. neobmedzenú daňovú povinnosť a to z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR. Predmetom dane sú príjmy zo: závislej činnosti a funkčné pôžitky, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z kapitálového majetku, ostatné príjmy.
Od dane sú oslobodené napr. príjmy:

 • Z predaja bytu vlastneného min dva roky
 • z predaja nehnuteľností, ktoré daňovník nevyužíval pri podnikaní
 • príjmy plynúce zo sociálnych dávok
 • ceny a výhry do 150 EUR

Daň z príjmov právnických osôb

Daňovníkom sú všetky PO s výnimkou verejných obchodných spoločností a NBS. Čiže PO so sídlom v SR – vzťahuje sa na príjmy zo zdrojov v SR ale aj zahraničí, ale aj PO so sídlom mimo SR – vzťahuje sa len na príjmy zo zdrojov na území SR.
Predmetom sú všetky príjmy, predmetom nie sú tieto príjmy: zdedené alebo darované nehnuteľnosti a hnuteľnosti, podiel na zisku vyplácaný po zdanení ale aj likvidačný zostatok príjem plynúci z nadobudnutia nových akcií
Oslobodené sú napr. tieto príjmy:

 • členské príspevky prijaté záujmovými združeniami
 • príjmy obcí a VÚC z prenájmu
 • výnosy zo štátnych dlhopisov a cenných papierov
 • výnosy z kostolných zbierok

Základom dane je rozdiel medzi príjmami a výdavkami alebo v podvojnom účte výsledok hospodárenia. Sadzba dane z príjmov právnických osôb je vždy 19%.

Daň z nehnuteľností

Táto daň zahŕňa:

 • Daň z pozemkov daňovník je vlastník pozemku alebo správca, predmetom sú pozemky(čiže orná pôda, chmeľnice, vinice, trvalé trávne porasty, záhrady, lesné pozemky, rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy) základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku a hodnoty pôdy. Sadzba je určená tabuľkou pre jednotlivé obce podľa počtu obyvateľov
 • Daň zo staviebdaňovníkom je PO al FO, ktorá stavbu vlastní. Predmetom sú stavby na území SR (konkrétne: stavby na bývanie a príslušenstvo stavby, S. na pôdohospodársku produkciu, skleníky, chaty, garáže, priemyselné stavby, S. na podnikateľskú a zárobkovú činnosť, ostatné S). základom je výmera v m2 . Sadzba dane je 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
 • Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zo spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu a ich častí daňovník vlastník bytu, základom je výmera plochy podlahy v m2 , sadzba dane je 1Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Daň z motorových vozidiel
Daňovníkom je FO al PO ktorá je držiteľom vozidla, zapísaná v dokladoch vozidla, alebo užíva vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaná ako držiteľ FO, ktorá zomrela, PO, ktorá zanikla, alebo FO al PO, ktorá užíva vozidlo dovezené do SR, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke a držiteľ nemá trvalý pobyt v SR. Predmetom sú cesté motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo. Základom dane je ich hmotnosť v tonách a počet náprav a pri osobných auto. ich zdvihový objem motora v cm3. Sadzby sú uvedené v sadzobníku.
Ostatné miestne dane a miestny poplatok
Daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta, za jadrové zariadenie a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška sa stanovuje nariadením obce.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥