Cenné papiere – obligácie

Obligácia

 • cenný papier, ktorý vydáva emitent (vystaviteľ s cieľom získať dlhodobý alebo strednedobý úver,
 • predstavuje dlžnícky záväzok emitenta voči majiteľovi obligácie, ktorý je v postavení veriteľa.
 • vydáva ju emitent, aby získal dlhodobý úver. Potom jej majiteľ má právo požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky plniť.
 • výnos = kupónový výnos + kapitálový výnos

Emisia obligácií

 • eminent (vystavovateľ) – vydá obligáciu – s cieľom získať peňažné prostriedky na dlhšie obdobie tým, že ju predá veriteľovi – tak  získa potrebný K

 
Pri rozhodovaní investorov o kúpe istej obligácie je dôležitá jej:

 1. cena
 • na primárnom trhu = menovitá hodnota;
 • na sekundárnom trhu = cena sa môže odchyľovať od menovitej hodnoty
 1. rizikovosť – je daná jednak tým, ako je príslušná emisia zaručená (čo je uvedené v emisných podmienkach), jednak celkovým ocenením bonity a spoľahlivosti emitenta. Poznáme zaručené a nezaručené obligácie.
 2. Výnosnosť – patrí k najdôležitejším charakteristikám jej výhodnosti pre investora. Úrokový výnos môže emitent stanoviť:
 3. pevným percentom – z menovitej hodnoty obligácie; v tomto prípade je výnos pevne určený, po celú dobu životnosti obligácie je stály a nemenný,
 4. pevnou úrokovou mierou – s podielom na zisku,
 5. ako pohyblivý – obligácia má meniacu sa úrokovú sadzbu. Úroková miera obligácií s pohyblivým výnosom sa pravidelne upravuje a viaže sa na určenú referenčnú úrokovú mieru. Viaže sa na LIBOR alebo na diskontnú sadzbu emisnej banky, na BRIBOR;
 6. termín a spôsob platenia – doba ich splatnosti sa pohybuje od 5 do 30 rokov. Splácajú sa:
 • jednorazovo,
 • postupne
 1. likvidita – schopnosť jej premeny na peniaze s minimálnymi nákladmi. Čím je intenzívnejšie sa s danou obligáciou obchoduje na sekundárnom trhu, tým jej likvidnejšia.

Kupónová sadzba – sadzba, podľa ktorej sa na predloženie kupónov vypláca úrok.

Vylepšete tuto stránku

Chcete doplnit nebo upravit tuto stránku? Vyplňte textové pole níže. Děkujeme ♥